ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika

piątek, 11 maja 2012 10:20

Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Uzyskanie przez twórcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, przychodu z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi i obliczenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% będzie możliwe, gdy cała praca twórcy związana jest z wykonywaniem utworu i tym samym całe otrzymane wynagrodzenie związane będzie z rozporządzaniem prawami autorskimi, lub gdy wykonywana praca częściowo tylko ma charakter wykonania utworu, a w pozostałej części polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

Warunkiem jest aby umowa o pracę zawierała dokładne wyróżnienie tej części wynagrodzenia, która związana jest z przeniesieniem na pracodawcę praw autorskich oraz tej części, która związana jest z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Tak wskazał w wyroku z dnia 11 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (I SA/Lu 4/11).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są między innymi: stosunek służbowy, stosunek pracy i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 ww. ustawy).

W przypadku, gdy twórca uzyskuje przychód z tytułu praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, koszty uzyskania tych przychodów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy).

Warunkiem zastosowania ww. zasad jest:

  1. uzyskanie przychodu przez twórcę lub artystę wykonawcę,
  2. źródłem tego przychodu muszą być prawa autorskie lub prawa pokrewne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  3. uzyskanie przychodu przez twórcę musi wynikać z korzystania przez twórcę tychże praw lub z rozporządzenia tymi prawami (np. wskutek przeniesienia ich własności na rzecz pracodawcy).

Nie ma przy tym znaczenia, w ramach jakiego stosunku prawnego twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi, dlatego też przychód taki twórca może uzyskiwać także w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zatem zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów jest uzależnione wyłącznie od wykazania faktu uzyskania przychodu z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi na rzecz pracodawcy. To z tytułu nabycia przez pracodawcę praw przysługujących twórcy - pracownikowi, pracodawca wypłaca wynagrodzenie z zastosowaniem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwestie prawne związane z nabyciem prawa autorskiego do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych reguluje art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uzyskanie przez twórcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, przychodu z tytułu rozporządzenia prawem i obliczenie kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie więc możliwe, gdy cała praca twórcy związana jest z wykonywaniem utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1) i tym samym całe otrzymane wynagrodzenie związane będzie z rozporządzaniem prawami autorskimi, lub w sytuacji, gdy wykonywana praca częściowo tylko ma charakter wykonania utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w pozostałej części polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych, pod warunkiem, że umowa o prace zawierać będzie dokładne wyróżnienie tej części wynagrodzenia, która związana jest z przeniesieniem na pracodawcę praw autorskich oraz tej części, która związana jest z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Rozróżnienie powyższe musi wynikać z umowy o pracę, gdyż to umowa o pracę wskazuje wynagrodzenie otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków pracowniczych i wynagrodzenie tzw. honoraryjne, czyli otrzymywane z tytułu nabycia przez pracodawcę praw autorskich od pracownika.

W ocenie Sądu, w przypadku, gdy umowa o pracę wskazanego powyżej rozgraniczenia wynagrodzenia nie zawiera, to przyjąć należy domniemanie, że pracownik osiąga przychód ze stosunku pracy wskazany w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przychód z praw majątkowych wskazany w art. 18 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pogląd ten podzielony jest w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyroki III SA/Wa 1987/07, SA/Sz 1966/99 i SA/Sz 1967/99, III SA/Wa 35/09 - powołane w uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 12 marca 2010 r., zapadłego w sprawie II FSK 1791/08.

powrót Podatki dochodowe Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________