ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Możliwość opodatkowania ryczałtem usług związanych z pakowaniem

czwartek, 10 maja 2012 18:36

Możliwość opodatkowania ryczałtem usług związanych z pakowaniem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy usługi związane z pakowaniem, objęte symbolami PKWiU 82.92.1, 82.92.10 i 82.92.10.0 zostały wyłączone z opodatkowania na zasadach ryczałtu, czy też nadal mogą być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

O możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu decyduje wyłącznie rodzaj działalności, którą faktycznie podatnik wykonuje (interpretacja indywidualna z dnia 25 kwietnia 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-94/12-2/KSU).

Aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze, stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Przepis ten stanowi, iż pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

Jeżeli w ww. ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Podkreślić należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W wykazie tym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., pod pozycją 46 ujęto również usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, o symbolu PKWiU ex 82.9, z wyłączeniem usług przyjmowania telefonów. Zatem, usługi te zostały wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z dniem 1 stycznia 2011 r.

O możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu decyduje wyłącznie rodzaj działalności, którą faktycznie podatnik wykonuje. Gdy przedmiotem tej działalności są usługi wymienione w załączniku nr 2 do ww. ustawy, to podatnik nie może korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W stosunku do podatników podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

powrót Podatki dochodowe Możliwość opodatkowania ryczałtem usług związanych z pakowaniem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________