ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Podatniczki w związku partnerskim nie mogą złożyć wniosku o wspólne opodatkowanie

czwartek, 10 maja 2012 21:20

Podatniczki w związku partnerskim nie mogą złożyć wniosku o wspólne opodatkowanie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że sytuacja prawna par hetero i homoseksualnych w przypadkach, gdy przepisy prawa przyznają określone uprawnienia podatkowe osobom pozostającym w faktycznym pożyciu małżeńskim powinna być traktowana identycznie. Nie można natomiast – z uwagi na brak formalnych przepisów o rejestracji związków partnerskich – porównywać sytuacji osób pozostających we wspólnym faktycznym pożyciu ze związkiem małżeńskim.

Skoro polskie przepisy w żaden sposób wprost (poza art. 691 Kodeksu cywilnego) nie regulują zagadnienia uprawnień osób homoseksualnych żyjących w stałych związkach to nie można też porównywać i zrównywać sytuacji konkubinatów hetero i homoseksualnych, co miałoby oznaczać dyskryminację tychże osób niezgodną i naruszającą art. 18, art. 47 i art. 64 Konstytucji RP. Tak wynika z wyroku z dnia 20 marca 2012 r. (II FSK 2082/10).

W kwietniu 2009 r. do urzędu skarbowego w G. wpłynęło zeznanie podatkowe PIT-37 za 2008 r. złożone przez podatniczkę wspólnie z jej partnerką życiową. Organ podatkowy pismem wezwał podatniczkę do złożenia indywidualnego zeznania rocznego za 2008 r.

W odpowiedzi na to wezwanie podatniczka poinformowała, że nie dokona korekty zeznania złożonego za rok 2008, gdyż jej zdaniem jest uprawniona do wspólnego rozliczenia. Stwierdziła ona, że z partnerką tworzy długotrwały związek połączony z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego. Podniosła że, pozbawienie osób tej samej płci prawa do skorzystania z ulgi w postaci wspólnego opodatkowania się stoi w jawnej sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości.

Organ podatkowy decyzją określił podatniczce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. nie uznając prawa jej do wspólnego opodatkowania z partnerką na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). W odwołaniu od powyższej decyzji podatniczka zarzuciła naruszenie ww. przepisu.

Dyrektor Izby Skarbowej w G. nie uznał zarzutów odwołania za zasadne i decyzją utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu wywiódł, że do akt sprawy zostało przedłożone świadectwo ślubu religijnego wydane przez Reformowany Kościół Katolicki w Polsce oraz kopia świadectwa ślubu humanistycznego. Podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, że brak było podstaw prawnych do uwzględnienia żądania o wspólne rozliczenie podatku na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy. W ocenie organu odwoławczego treść art. 18 Konstytucji RP oraz art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują, że w Polsce małżeństwo może zawrzeć jedynie kobieta i mężczyzna.

Podatniczka wniosła skargę do sądu na ww. decyzję. Sąd jednak nie dopatrzył się naruszenia przepisów i uznał, że postępowanie podatkowe zostało przeprowadzone prawidłowo i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Było ono prowadzone w sposób budzący zaufanie do tych organów, strona w trakcie postępowania uzyskała niezbędne informacje i wyjaśnienia o przepisach prawa podatkowego związane z przedmiotem tego postępowania. Nadto organy w sposób dostateczny wyjaśniły stronie przesłanki, którymi kierowały się przy załatwieniu sprawy.

Podatniczka wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten uznał jednak, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw i dlatego podlega oddaleniu.

powrót Podatki dochodowe Podatniczki w związku partnerskim nie mogą złożyć wniosku o wspólne opodatkowanie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________