ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wpisy w ewidencji przychodów. Dobowe czy miesięczne raporty fiskalne?

wtorek, 15 maja 2012 11:58

Wpisy w ewidencji przychodów. Dobowe czy miesięczne raporty fiskalne?

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Podatnik prowadzi działalność opodatkowaną zryczałtowanym 3% podatkiem od przychodów (handel), w ramach której jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT. Przychody z tytułu działalności są ewidencjonowane za pomocą jednej kasy fiskalnej. W ramach działalności zdarza się, że transakcja sprzedaży dokonywana jest w euro, walucie obcej (np. 9 maja), którą ujęto w raporcie fiskalnym wydrukowanym w dniu 10 maja przed rozpoczęciem sprzedaży, przeliczając walutę po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu 8 maja.

Czy w aktualnym stanie prawnym wpisy do ewidencji przychodów powinny być dokonywane na podstawie dobowych raportów fiskalnych, czy też możliwe jest dokonywanie ich na podstawie miesięcznych raportów fiskalnych?

Jaką datę uzyskania przychodu walutowego należy podać w ewidencji przychodów i na podstawie jakiego dokumentu należy dokonać wpisu?

Wyjaśnienie kwestii wynikającej z pierwszego pytania wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w wydanych na jej podstawie przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zasadą prowadzenia ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży nieudokumentowanej jest dokonywanie wpisów na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie powinna być wykazana kwota przychodu za ten dzień, z podziałem jej na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu....


powrót Podatki dochodowe Wpisy w ewidencji przychodów. Dobowe czy miesięczne raporty fiskalne?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________