ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Samochód od męża przekazany do działalności żony. Czy trzeba opodatkować?

czwartek, 17 maja 2012 08:36

Samochód od męża przekazany do działalności żony. Czy trzeba opodatkować?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Samochód przekazany żonie do jej działalności gospodarczej przez męża, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania. Żona ani mąż nie zapłaci podatku dochodowego. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 maja 2012 r. (ITPB1/415-154/12/PSZ).

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), z określonymi w tej ustawie wyjątkami. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 ww. ustawy, źródłami przychodów są:

  1. pozarolnicza działalność gospodarcza,
  2. odpłatne zbycie:
  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

WW. przepisy, nie mają zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku należącego do działalności gospodarczej - nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy).

Zatem, przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Podatnik w niniejszej sprawie posiadał samochód osobowy, wykupiony po okresie leasingu i zaliczony do ewidencji wyposażenia do majątku firmy. Samochód ten podatnik zamierzał wycofać ze swojej działalności i przekazać go żonie do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Przekazanie samochodu do działalności żony miałoby charakter nieodpłatny, zatem czynność ta nie będzie rodziła dla podatnika skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodu osobowego żonie nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku.

Brak opodatkowania wynika z tego, że samochód stanowi wspólną własność majątkową. Autonomiczność prawa podatkowego wyklucza możliwość takiej interpretacji jego przepisów, która zakładałaby, że wspólność majątkowa istniejąca między małżonkami na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma wpływ na zakres praw i obowiązków podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego, wynika z tego, że w przypadku przekazania nieodpłatnego nie wystąpi przychód, a nie z tego, że między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, jak uważał w opisanej sprawie podatnik.

powrót Podatki dochodowe Samochód od męża przekazany do działalności żony. Czy trzeba opodatkować?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________