ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie transakcji, której przedmiotem jest tzw. fun page

niedziela, 20 maja 2012 12:50

Opodatkowanie transakcji, której przedmiotem jest tzw. fun page

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pojęcie "fan page" nie zostało zdefiniowane. Nie zmienia to faktu, że fan page jest profilem publicznym, który został stworzony na Facebooku w celu promowania różnych marek czy konkretnych produktów, artystów itp. Profil ten może być przedmiotem transakcji pomiędzy kontrahentami. Sprzedaż fan page skutkuje powstaniem przychodu po stronie sprzedającego, a zatem także obowiązkiem zapłaty podatku!

W piśmie z dnia z dnia 20 stycznia 2012 r. Ministerstwo Finansów wypowiedziało się na temat opodatkowania transakcji, której przedmiotem jest tzw. fan page (ang. fun page) (DD2/0553/2/MWJ/2012/BMI3-35).

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródłem przychodu ze sprzedaży fan page jest pozarolniczą działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli sprzedaż odbywa się w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 tej ustawy i nie zachodzą przesłanki z art. 5b ust. 1 ustawy (m.in. prowadzona jest we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły).

W sytuacji, w której sprzedaż ta nie ma znamion działalności gospodarczej, źródłem przychodu z tego tytułu są prawa majątkowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Charakter profilu fan page wskazuje, że transakcja, której przedmiotem jest ten profil, stanowi sprzedaż prawa dostępu do bazy "fanów", tj. osób, które lubią daną markę, produkt itp. Tym samym osoba, która zbywa fan page, zbywa prawo majątkowe i uzyskuje z tego tytułu przychód, o którym mowa w art. 18 ww. ustawy.

Stosownie do art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Jest to otwarty katalog praw majątkowych, w którym wymienione zostały tylko niektóre rodzaje tych praw, a zatem możliwe jest zaliczenie do niego także innych praw majątkowych.

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie transakcji, której przedmiotem jest tzw. fun page

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________