ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż biletów okresowych. Kiedy powstaje przychód u przewoźnika?

środa, 23 maja 2012 11:14

Sprzedaż biletów okresowych. Kiedy powstaje przychód u przewoźnika?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik świadczy usługi przewozów pasażerskich, a jego klienci kupują bilety miesięczne w ramach przedsprzedaży. Zapłata za bilety, wydanie biletów, wystawienie faktur, odbywa się w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym bilet jest ważny.

Przewoźnik uznawał, że pieniądze otrzymane w ramach przedsprzedaży biletów miesięcznych w danym miesiącu na miesiąc następny są przychodem podatkowym miesiąca następnego, tj. miesiąca, w którym usługa na rzecz pasażerów jest świadczona, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym przewoźnik zaniżał przychody do opodatkowania uzyskane w kolejnych miesiącach, czym szybko zainteresowały się organy podatkowe.

Przepis ten stanowi, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie stawiając jednak wymogu, aby przedmiotowe należności lub wpłaty miały charakter zaliczek.

Zdaniem podatnika z literalnego brzmienia ww. przepisu wynikało, że nawet otrzymanie całkowitej zapłaty nie powoduje powstania przychodu po stronie otrzymującego, jeżeli zapłata dotyczy dostaw i usług, które zostaną wykonane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 marca 2007 r. III SA/Wa 4182/06).

Przewoźnik uznał, że zastosowanie tego przepisu umożliwia odniesienie przychodów do właściwego okresu, tj. okresu, w którym powstają koszty odpowiadające tym przychodom, a naczelną zasadą ww. ustawy jest odnoszenie kosztów uzyskania przychodów do odpowiadających im przychodów.

W tej sytuacji podatnik zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, otrzymanej zapłaty nie zarachowuje do przychodów podatkowych miesiąca, w którym przyjęto przedpłatę, lecz do przychodów miesiąca, na który bilet miesięczny zachowuje ważność, tj. miesiąca, w którym usługa przewozowa jest rzeczywiście wykonywana....


powrót Podatki dochodowe Sprzedaż biletów okresowych. Kiedy powstaje przychód u przewoźnika?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________