ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż na Allegro może być traktowana jak prowadzenie działalności gospodarczej

piątek, 01 czerwca 2012 09:07

Sprzedaż na Allegro może być traktowana jak prowadzenie działalności gospodarczej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeśli w sposób zorganizowany i ciągły, w celach zarobkowych dokonujesz sprzedaży za pośrednictwem Internetu, dla celów podatkowych oraz ZUS możesz zostać uznany za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. Organy podatkowe właśnie zaczęły szczegółową kontrolę handlujących na Allegro.

Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 31 maja 2012 r. uznał, że o tym że prowadzona jest działalność gospodarcza nie decyduje fakt rejestracji tej działalności, a rzeczywiste jej wykonywanie. Zatem osoby, które w sposób ciągły (a przez to zarobkowy) prowadzą sprzedaż za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, takich jak właśnie Allegro, bez zarejestrowania takiej działalności, mogą zostać uznane za przedsiębiorców (II Ca 52/12).

Zgodnie z definicją działalności gospodarczej zawartą w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2010, nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Nie ma tutaj mowy o obowiązku dopełnienia wpisu takiej działalności do żadnego rejestru. Tak samo jest na gruncie ustaw podatkowych, które nie wspominają o obowiązku formalnego uzyskania statusu przedsiębiorcy.

Według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. poz. 361 z późn. zm.) przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą, rozumie się działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów z pozostałych źródeł wymienionych w tej ustawie.

W ten sposób handlujący za pomocą Internetu może być, zarówno podatkiem podatku dochodowego, jak i VAT, a także mieć obowiązek odprowadzania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

To jedynie konsekwencje podatkowe. Obok nich skutkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest również podleganie przez sprzedawcę innym przepisom dotyczącym przedsiębiorców. m.in. ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1176 z późn. zm.). W szczególności regulacjom dotyczącym odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Tego dotyczyło ostateczne rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Okręgowy w Lublinie w opisywanej sprawie.

Sprzedawca prowadził bez rejestracji działalności gospodarczej ciągłą sprzedaż urządzeń w serwisie Allegro.pl. W przypadku jednej z transakcji sprzedawany towar okazał się niezgodny z umową. Nabywca zażądał zwrotu ceny, powołując się na postanowienia ww. ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z ww. ustawą, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli kupujący, z ww. przyczyn nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca ma obowiązek zwrotu zapłaconej ceny.

Sprzedawca odmówił zwrotu ceny, twierdząc, że nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie zarejestrował działalności i ww. przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej go nie obowiązują.

Nabywca sprzętu nie dał jednak za wygraną i pozwał sprzedającego. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w wyroku utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Lublinie, wskazał, że:

pozwany sprzedając urządzenie działał jako przedsiębiorca. Prowadził bowiem działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń. Ilość i częstotliwość zamieszczanych  w serwisach internetowych ofert oraz ich treści stanowiły o tym, że mimo braku rejestracji prowadził działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym w sposób ciągły.

Należy również zwróci  uwagę na fakt, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w Internecie są również związaniu przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Wiąże się to między innymi z prawem konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, bez podania przyczyny, nie dotyczy jednak sprzedaży aukcyjnej.

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż na Allegro może być traktowana jak prowadzenie działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________