ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługa stałej obsługi prawnej. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

piątek, 01 czerwca 2012 11:25

Usługa stałej obsługi prawnej. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Na temat momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług stałej obsługi prawnej wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP2/443-1213/11/WN).

Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku udokumentowania usługi stałej obsługi prawnej - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, czy też z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Kancelaria, która podatnikiem VAT czynnym, prowadziła działalność gospodarczą w przedmiocie usług doradztwa prawnego i podatkowego dla przedsiębiorców. Typowa umowa zawierana przez kancelarię dotyczyła stałej obsługi prawnej klienta - przedsiębiorcy. Umowa taka rozliczana była za okresy miesięczne. Rozliczenie odbywało się na zasadzie:

  • stawki ryczałtowej (stała comiesięczna kwota, bez względu na ilość godzin) albo
  • godzinowej (wynagrodzenie miesięczne uzależnione jest od ilości godzin pracy Kancelarii dla danego klienta w danym miesiącu).

Faktury na podstawie umowy ryczałtowej wystawiane były w ostatnim tygodniu miesiąca, którego dotyczą. Faktury na podstawie umowy godzinowej wystawiane były w ostatnim dniu miesiąca, tj. w momencie kiedy następuje podsumowanie pracy Kancelarii dla poszczególnych klientów. Termin płatności faktur w przypadku obu rodzajów umów, to minimum 7 dni od daty doręczenia faktury VAT (najdłuższe terminy umowne nie przekraczają 30 dni). W obu przypadkach termin płatności przypadał w miesiącu następującym po miesiącu, którego faktura dotyczy.

Powstał problem, czy w przypadku udokumentowania usługi stałej obsługi prawnej (rozliczanej za okresy miesięcznie), fakturą wystawianą przed upływem miesiąca, którego faktura dotyczy (najpóźniej w ostatnim dniu tego miesiąca), obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, czy też na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ww. ustawy, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Zdaniem kancelarii, do świadczonych przez nią usług (zarówno w ramach umów rozliczanych według stawek godzinowych jak i ryczałtowych) ma zastosowanie przepis art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek podatkowy należy rozliczyć w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż 7 dnia od dnia wykonania usług. Jeżeli zatem podatnik wystawi fakturę przed datą obowiązku podatkowego wynikającą z art. 19 ust. 13 pkt 4 ww. ustawy, wówczas właściwą datą dla oceny momentu powstania obowiązku podatkowego jest dzień wystawienia faktury.

W zakresie uregulowania momentu powstania obowiązku podatkowego ustawa o VAT posługuje się jedną normą prawną o charakterze ogólnym (zasada) oraz szeregiem norm prawnym o charakterze szczegółowym (wyjątki od zasady). Zasadą jest bowiem, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług powstaje zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi lub wydania towaru. Wszystkie inne uregulowania są więc przepisami szczególnymi.

W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego od usług stałej obsługi prawnej mogą mieć zastosowanie dwie odrębne normy prawne mające charakter wyjątków od zasady (przepis art. 19 ust. 4 oraz art. 19 ust. 13 pkt 4 ww. ustawy). Skoro oba te przepisy stanowią przepisy o charakterze szczególnym względem przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo samodzielnie ustalić na podstawie którego z tych przepisów należy rozliczyć pod względem momentu powstania obowiązku podatkowego transakcje opisane na wstępie.

Ponadto o pierwszeństwie zastosowania wskazanego przepisu art. 19 ust. 4 ww. ustawy decyduje również sposób traktowania danej usługi przez strony.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał to rozumowanie za nieprawidłowe i wskazał, że zgodnie z zawartym w tym rozdziale art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 4 powołanego artykułu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Ogólna zasada wynikająca z ww. art. 19 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru, wykonania usługi lub wystawienia faktury VAT (pod warunkiem, że została wystawiona do 7. dnia od wykonania usługi). Jednakże, od tej zasady ustawodawca określił szereg wyjątków, ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego (uzależniony od np.: formy wydania towaru, rodzaju transakcji, otrzymania zapłaty itp.).

I tak, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu, lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

W myśl art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z powyższego uregulowania wynika, iż faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej transakcji sprzedaży, a ustawodawca wskazał w jakich okolicznościach należy ją wystawić. Przede wszystkim wystawiane przez podatników podatku od towarów i usług faktury VAT muszą dokumentować wykonanie przez nich czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. np. dostawy towarów lub świadczenia usług.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360).

Zgodnie z §9 ust. 1 rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem §10-12.

W przypadku, gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 4, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§9 ust. 2).

Wynikające z ww. rozporządzenia, odstępstwo od ogólnej zasady znajduje uzasadnienie w istocie świadczenia ciągłego, która z uwagi na stałość i trwanie spełniania tego świadczenia w czasie, sprowadza się do niemożności wyróżnienia powtarzających się odrębnych czynności stanowiących samodzielne świadczenia, a w konsekwencji na określenie konkretnego dnia dokonania takiej czynności (spełnienia świadczenia).

Natomiast zgodnie z §11 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a i 16b oraz ust. 19a ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.
Faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§11 ust. 2 rozporządzenia).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż m.in. w przypadku świadczonych usług stałej obsługi prawnej i biurowej, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 4 ww. ustawy, fakturę należy wystawić najpóźniej z chwilą powstania obowiązku podatkowego (termin ostateczny), jednak nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem tego obowiązku (termin początkowy).

Termin płatności faktur w przypadku obu rodzajów umów, to minimum 7 dni od daty doręczenia faktury VAT (najdłuższe terminy umowne nie przekraczają 30 dni). W obu przypadkach termin płatności przypada w miesiącu następującym po miesiącu, którego faktura dotyczy.

Ustawodawca w sposób jednoznaczny zdefiniował moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT dla usług świadczenia stałej pomocy prawnej, wskazując w tym przepisie, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Podkreślić należy, że kwestia ta nie została pozostawiona swobodzie i uznaniu podatnika.

powrót VAT Usługa stałej obsługi prawnej. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________