ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Warunki niezbędne dla zerowej stawki VAT w eksporcie towarów

środa, 06 czerwca 2012 17:05

Warunki niezbędne dla zerowej stawki VAT w eksporcie towarów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dla zaistnienia eksportu i wystąpienia konsekwencji podatkowych w VAT z tego tytułu nie jest wystarczający jedynie wywóz towaru. Wywóz towarów w prawie celnym ma inne znaczenie niż eksport w prawie podatkowym. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. (II FSK 2168/10).

Spółka polska dokonała dostaw towarów – tkanin na rzecz dwóch firm amerykańskich B i F, co udokumentowała fakturami VAT i deklaracjami eksportowymi SAD, wskazując jako kraj przeznaczenia Rosję lub Białoruś. Wywóz towarów został zgłoszony w polskim urzędzie celnym, towary przemieszczono z terytorium Polski do składów celnych na terytorium Litwy, gdzie nastąpiło przeniesienie prawo do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę.

Towary znajdujące się w składach celnych stały się przedmiotem dalszych transakcji sprzedaży według następujących schematów: B. (USA) – O. (Czechy) – U. (Białoruś) oraz F. (USA) – G. (Panama) – O. (Rosja). W każdym przypadku dochodziło zatem do dwukrotnej zmiany właściciela towarów. Ostatecznie zostały one wywiezione poza terytorium Wspólnoty.

Jak ustalono, dane wynikające z faktur eksportowych wystawionych przez polskiego sprzedawcę na rzecz podmiotów amerykańskich nie znajdowały odzwierciedlenia w fakturach zgłoszonych w procedurze TIR, tzn. wywożone towary posiadały niższą wartość, tj. odsprzedawane były znacznie niższych cenach, w przeważającej większości przypadków zachodziły różnice w ilości wywożonych towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ww. ustawy, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni), lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni).

W eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%. Sawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Podobnie w eksporcie pośrednim, stawka 0% przysługuje, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny wyjścia potwierdził wywóz tych towarów.

Transakcje deklarowane przez spółkę jako eksport towarów, w tym przypadku nie spełniały warunków do uznania ich za eksport bezpośredni ani pośredni. Potwierdzone przez litewskie władze celne karty 3 SAD nie dokumentowały wywozu towarów poza granice Wspólnoty w warunkach dostaw zrealizowanych pomiędzy polskim sprzedawcą a firmami amerykańskimi, dotyczyły one natomiast dostaw wykonanych na Litwie, w których polska spółka nie była już stroną.

Wywóz towarów w procedurze TIR z terytorium Litwy następował bowiem w wykonaniu drugiej z kolei dostawy realizowanej na Litwie i dokonany został przez "trzeci" podmiot, nie będący kontrahentem polskiego sprzedawcy. WW. przepis art. 2 pkt 8 ustawy o VAT stanowi zaś jednoznacznie, iż eksportem jest wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, nadto ma być dokonany w przypadku eksportu bezpośredniego przez dostawcę lub na jego rzecz, lub w sytuacji eksportu pośredniego przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Warunki te nie zostały spełnione. Sądy Administracyjne obu instancji podkreśliły, że warunkami zastosowania zwolnienia z podatku VAT jest zaistnienie dostawy towarów, wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, który powinien zostać dokonany przez sprzedającego lub inny podmiot działający w jego imieniu (eksport bezpośredni) albo przez nabywcę lub podmiot działający w jego imieniu (eksport pośredni), przy czym wywóz musi być dokonany w wykonaniu dostawy towarów (por. K. Sachs, VI Dyrektywa VAT, Warszawa 2004, s. 381-383).

Są to zatem warunki analogiczne z przewidzianymi w przepisach krajowych, które nie zostały spełnione. Wymogów tych niewątpliwie nie spełniał fakt wywozu towaru w wykonaniu kolejnej innej dostawy.

W tej sytuacji nie można dopatrywać się "zbytniej restrykcji organów państwa", naruszenia zasad proporcjonalności i efektywności, w pozbawieniu podatnika prawa do zastosowania stawki VAT 0 %. Wskazane zasady nie zwalniały podatnika z wypełnienia warunków skorzystania ze spornego zwolnienia.

W konsekwencji organy podatkowe zasadnie uznały transakcje z podmiotami amerykańskimi za dostawy towarów podlegające opodatkowaniu według stawki krajowej.

powrót VAT Warunki niezbędne dla zerowej stawki VAT w eksporcie towarów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________