ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Praca w Anglii, działalność w Polsce. Gdzie płacić skałdki ZUS?

środa, 06 czerwca 2012 18:03

Praca w Anglii, działalność w Polsce. Gdzie płacić skałdki ZUS?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Gdzie, zatrudniony na umowę o pracę w Wielkiej Brytanii i jednocześnie prowadzący w Polsce działalność gospodarczą, powinien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej? Sprawdź stanowisko ZUS.

Prowadzący działalność gospodarczą w Polsce jest jednocześnie zatrudniony w Wielkiej Brytanii w angielskiej spółce z o.o. Stąd powziął wątpliwość, w jakim kraju i w jakiej wysokości powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Według jego opinii w sprawie ma zastosowanie art. 14 ust. 2 Rozporządzenia 1408/71 w sprawie dostosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Zdaniem ww. oznacza to, iż do ubezpieczonego stosuje się przepisy państwa, w którym ubezpieczony ma "centrum interesów życiowych" (podlega ubezpieczeniu społecznemu). Tym samym nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdził, że osoba taka nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie RP.

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących od maja 2010 r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166 poz. 1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004.

W świetle art. 13 ust. 3 Rozporządzenia nr 883/2004 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną.

Określenie praca najemna oznacza wszelką pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego Państwa Członkowskiego, w którym taka praca lub sytuacja równoważna ma miejsce. W ten sam sposób definiowana jest na gruncie Rozporządzenia nr 883/2004 praca na własny rachunek.

W świetle powyższego osoba prowadząca własną działalność gospodarczą na terytorium Polski świadcząca równolegle pracę najemną w Wielkiej Brytanii podlega w zakresie zabezpieczenia społecznego ustawodawstwu Wielkiej Brytanii. W sytuacji zbiegu tych dwóch tytułów ubezpieczeń społecznych, pierwszeństwo i decydujące znaczenie w jego rozstrzygnięciu, prawo europejskie przypisuje bowiem pracy najemnej.

Jednocześnie art. 14 ust. 2 Rozporządzenia 1408/71 nie ma w niniejszej sprawie zastosowania.

Przedmiotowy akt prawny utracił moc obowiązującą w odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej w tym Polski oraz Wielkiej Brytanii właśnie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166 poz. 1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Bez znaczenia pozostaje zatem okoliczność ulokowania centrum interesów życiowych dla ustalenia właściwego ustawodawstwa dla osoby świadczącej pracę najemną oraz prowadzącej działalność na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich. Okoliczność ta jest istotna na gruncie przywołanego rozporządzenia przy rozpatrywaniu zbiegu kilku działalności prowadzonych na własny rachunek w różnych państwach członkowskich i powołanie się na nią w rzeczonym przypadku uznać należy za nieprawidłowe.

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że ponieważ w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma ustawodawstwo brytyjskie, to właściwą - w przedmiocie określenia wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne - jest instytucja zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii (interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 sierpnia 2011 r., DI/100000/451/560/2011).

powrót ZUS i Prawo pracy Praca w Anglii, działalność w Polsce. Gdzie płacić skałdki ZUS?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________