ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Umowa zlecenia lub o dzieło wyklucza uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych

środa, 06 czerwca 2012 19:25

Umowa zlecenia lub o dzieło wyklucza uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Osoba, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej traktowana jest jak osoba zatrudniona, a okoliczność ta wyłącza możliwość uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 sierpnia 2010 r. (II SA/Op 354/10).

Za bezrobotnego uważa się osobę (lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego), niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).

W tym miejscu podkreślić trzeba, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, pojęcie "innej pracy zarobkowej" oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, iż osoba, która wykonuje inną pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej traktowana jest jak osoba zatrudniona, a okoliczność ta wyłącza możliwość uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

W rozstrzygniętej przez Sąd sprawie okolicznością bezsporną był fakt, że skarżąca za wykonaną pracę na umowę zlecenie za co otrzymała jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 677 zł. W ocenie Sądu, z powyższych okoliczności jednoznacznie wynika, iż skarżąca na podstawie zawartej umowy wykonywała inna pracę zarobkową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy w okresie od 2 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., a zatem w dniu rejestracji, nie spełniała warunków uprawniających do uznania jej za osobę bezrobotną.

powrót ZUS i Prawo pracy Umowa zlecenia lub o dzieło wyklucza uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________