ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Pakiet medyczny w pracy nie zawsze jest przychodem pracownika

środa, 06 czerwca 2012 20:07

Pakiet medyczny w pracy nie zawsze jest przychodem pracownika

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli pracownik nie wyraził zgody aby zostać objętym abonamentem, lub w przypadku braku określenia uprawnienia pracowników do korzystania z usług medycznych w treści aktu wewnętrznego obowiązującego w zakładzie pracy, np. regulaminie pracy nie można uznać, iż pracownik, który nie korzystał z usług medycznych otrzymał również nieodpłatne świadczenie od pracodawcy. Brak wyrażenia w jakikolwiek sposób oświadczenia woli pracownika o przyjęciu tego świadczenia nie uprawnia do uznania, iż nie korzystający z usług medycznych pracownik uzyskał przychód ze stosunku pracy.

Tak w wyroku z dnia 23 listopada 2009 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 676/09).

W przypadku gdy pracodawca wykupuje pakiet medyczny, który ma określoną wartość na rzecz pracownika, pracownik ten uzyskuje nieodpłatne świadczenie w postaci prawa do korzystania z usług medycznych i dlatego wartość abonamentu medycznego na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winna być uznana za przychód pracownika ze stosunku pracy.

Przychód ten jest przychodem ze stosunku pracy, gdyż świadczenie nieodpłatne wykonywane jest przez pracodawcę na rzecz pracownika, a podstawą jego uzyskania jest stosunek pracy. Opodatkowaniu podlegać będą koszty opieki medycznej nad pracownikiem, wykraczające poza koszty obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy i koszty profilaktycznej opieki niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

W niniejszej sprawie spółka podpisała umowę z fundacją o świadczenie podstawowych usług medycznych na rzecz pracowników spółki. Strony umowy postanowiły, że za usługi objęte pakietem usług medycznych spółka będzie płacić fundacji ryczałtowa opłatę miesięczną.

W ocenie Sądu w następstwie już samego zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników powstanie u pracowników przychód ze stosunku pracy, stanowiący nieodpłatne świadczenie. Nieodpłatnym świadczeniem spółki na rzecz jej pracowników nie jest w tym przypadku korzystanie przez pracowników z konkretnych usług medycznych, które mają określoną wartość, lecz fakt objęcia pracowników opieką medyczną.

Zdaniem Sądu należy stwierdzić, że pracownicy uzyskują świadczenie nieodpłatne z chwilą, w której nabywają prawo do nieodpłatnych świadczeń medycznych na podstawie nabytego na jego rzecz abonamentu, a nie w momencie wyświadczenia na jego rzecz konkretnych usług medycznych w oparciu o wykupiony abonament.

W związku z powyższym nie był zasadny argument spółki, iż cena zakupu usługi objęcia pracownika opieką medyczną nie jest znana, bowiem wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest stała i niezależna od liczby wykonanych faktycznie świadczeń medycznych. Spółka jako pracodawca nie świadczy wobec pracowników usług medycznych, natomiast jej świadczeniem jest przekazanie pracownikowi w sposób nieodpłatny prawa do korzystania z tych usług.

W wyniku wykupienia na rzecz pracownika przez pracodawcę abonamentu medycznego pracownik uzyskuje korzyść majątkową, gdyż bez ponoszenia wydatków za abonament medyczny może korzystać ze świadczeń medycznych, które zakład medyczny świadczy innym klientom za odpłatnością.

Natomiast dla ustalenia wartości przychodu uzyskanego przez pracownika na rzecz, którego wykupiono abonament nie ma znaczenia wartość usług medycznych, które wyświadczył następnie zakład medyczny w ramach wykupionego pakietu na rzecz pracownika. Należy zauważyć, że w przypadku wszystkich pracowników odpłatność za abonament medyczny jest jednakowa i na jej wysokość nie ma wpływu ilość wykonanych świadczeń medycznych na rzecz pracownika.

powrót Podatki dochodowe Pakiet medyczny w pracy nie zawsze jest przychodem pracownika

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________