ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Pośrednik w handlu samochodami w VAT podlega opodatkowaniu od marży

środa, 06 czerwca 2012 20:19

Pośrednik w handlu samochodami w VAT podlega opodatkowaniu od marży

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przedsiębiorca, który jest pośrednikiem nabywającym używane samochody osobowe celem ich dalszej odsprzedaży i dostarczającym te samochody odbiorcom, może zastosować wobec świadczonych usług opodatkowanie podatkiem VAT jedynie własnego wynagrodzenia, a więc marży. Wyrok z dnia 10 listopada 2009 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 774/09).

W niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie, czy przedsiębiorca, pośrednik - nabywający używane samochody osobowe celem ich dalszej odsprzedaży i dostarczając te samochody odbiorcom, może zastosować wobec świadczonych usług opodatkowanie podatkiem VAT jedynie własnego wynagrodzenia, a więc marży (zgodnie z art. 120 ust. 4 w zw. z ust. 10 ustawy o VAT) czy też opodatkować przedmiot wykonywanej przez siebie dostawy na zasadach ogólnych, zawsze w sytuacji gdy samochody te przy ich sprzedaży pośrednikowi były objęte § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wykonawczego, a więc faktycznie przepisami art. 86 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.

Generalnie, przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży, czyli różnicy między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku.

Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty należnej z tytułu sprzedaży pomniejszonej o kwotę podatku należnego. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnika nabył od osób:

  1. niebędących podatnikami podatku od towarów i usług,
  2. które wprawdzie są podatnikami podatku od towarów i usług, ale którym w stosunku do dostarczanych towarów używanych nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub które należą do kategorii drobnych przedsiębiorców, zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  3. które są pośrednikami, a towar będący przedmiotem dostawy opodatkowany już był w szczególnej procedurze opodatkowania marży;
  4. które nie są podatnikami podatku od towarów i usług, ale są podatnikami podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej i realizują dostawę wewnątrzwspólnotową na warunkach określonych w niniejszym akapicie w punktach od 1 do 3.

Wspólną cechą wszystkich przedstawionych przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający używany towar pośrednikowi, pozbawiony był prawa odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu.

Dotyczy to zarówno osób, które nie są podatnikami tego podatku i już z tego powodu pozbawione są możliwości obniżenia podatku należnego (ponieważ podatku tego nie płacą, więc nie mają czego obniżyć), jak i osób, które wprawdzie podatnikami tego podatku są, ale z różnych powodów prawo do obniżenia podatku należnego im nie przysługiwało.

Konsekwencją takiej konstrukcji jest to, że w cenie towaru używanego, nabywanego przez pośrednika, zawarta jest cała kwota podatku VAT. Jest to sytuacja zasadniczo odmienna od standardowo występującej w obrocie gospodarczym i stanowiącej istotę systemu podatku od wartości dodanej, zasadzie odliczania od podatku należnego podatku naliczonego, powstałego w danej fazie obrotu. Wskutek tej zasady, w cenie nabywanego towaru zawarty jest podatek VAT i płaci go ostateczny nabywca, czyli konsument.

Rezultatem procedury opodatkowania marży jest traktowanie wszystkich podmiotów sprzedających używany towar pośrednikowi tak, jakby byli tego towaru ostatecznymi konsumentami, gdyż nie odliczyli podatku naliczonego.

Przepis § 13 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT zwalnia z podatku VAT dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych dokonaną przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ww. ustawy.

W niniejszej sprawie spółka nabywała używane samochody od podatników VAT, którzy mogli odliczyć podatek naliczony w związku z nabyciem tych samochodów tyle, że z ograniczeniami wynikającymi z przepisu art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Oznaczałoby to konieczność opodatkowania wartości dostawy brutto.

Zauważyć jednak należy, że w tym przypadku, wartość już opodatkowana, po uwzględnieniu limitu (6-% maksymalnie 6.000 zł), podlegałby ponownemu opodatkowaniu. Podatek VAT byłby więc należny dwukrotnie. Oceniając zaś przedstawioną sytuację prawną z punktu widzenia pośrednika, który pragnie, mimo to, zastosować w obrocie handlowym przepis art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, to pośrednik taki musiałby posiadać samochód powyżej 6 miesięcy, co jest oczywiście sprzeczne z celem rentownej działalności gospodarczej. Natomiast oczywiste jest, że opisane konstrukcje nie mieszczą się w przepisie art. 120 ust. 4 w zw. z ust. 10 ustawy o VAT.

Stąd w uzasadnieniu wyroku Sąd powołał klauzulę stand still, na mocy której możliwe jest utrzymanie dotychczasowych ograniczeń i wyłączeń prawa do odliczenia podatku istniejących przed wejściem w życie dyrektywy o VAT.

powrót VAT Pośrednik w handlu samochodami w VAT podlega opodatkowaniu od marży

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________