ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Nieruchomość nieprzynosząca dochodu. Podlega podatkowi

poniedziałek, 18 czerwca 2012 17:23

Nieruchomość nieprzynosząca dochodu. Podlega podatkowi

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Tak w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 1294/11).

Pojęcie budynków "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej" jest szerszym od pojęcia "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej" i obejmuje także pośrednie związanie budynku lub jego części z działalnością gospodarczą.

Budynki wykorzystywane do działalności gospodarczej co do zasady zawierają również pomieszczenia, w których nie jest bezpośrednio generowany przychód z takiej działalności. W szczególności są to pomieszczenia o charakterze socjalnym lub pomocniczym (toalety, miejsca spożywania posiłków, kotłownie, szyby windowe, szatnie itp.). Nie powoduje to jednak, że opodatkowaniu zwiększoną stawką podlegają jedynie pomieszczenia o charakterze produkcyjno-handlowym.

Typowym pomieszczeniem związanym z działalnością gospodarczą jest wielostanowiskowy garaż znajdujący się w budynku biurowym. Służy on bowiem pośrednio do takiej działalności: poprzez umożliwienie podmiotom korzystającym z obiektu (najemcy, klienci) sprawne świadczenie i korzystanie z oferowanych usług.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznaczają grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Ustawodawca w sposób wyraźny wskazał, że dla ustalenia związania budynków z działalnością gospodarczą wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę. Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, nakładanym na podatnika nie z tytułu osiągania określonych przychodów, a z tytułu samego posiadania gruntu, budynku czy budowli.

Tak więc należy uznać za chybiony argument, że garaż nie przynoszący dochodu nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W orzecznictwie sądowym nie nasuwa żadnych wątpliwości, że do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę.

Pojęcie budynków "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej" jest szerszym od pojęcia "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej" i obejmuje także pośrednie związanie budynku lub jego części z działalnością gospodarczą (por. wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r. II FSK 667/09, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011 r. I SA/Bd 268/11, czy wyrok WSA w Lublinie z dnia 22 września 2010 r. I SA/Lu 297/10).powrót Podatek od nieruchomości Nieruchomość nieprzynosząca dochodu. Podlega podatkowi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________