ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od środków transportowych Nabycie pojazdu wcześniej zarejestrowanego

poniedziałek, 18 czerwca 2012 18:20

Nabycie pojazdu wcześniej zarejestrowanego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od faktycznego użytkowania pojazdu, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (wyrok z dnia 22 lutego 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, I SA/Gd 1197/11).

W przypadku nabycia pojazdu już zarejestrowanego obowiązek podatkowy powstaje u nabywcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Pozbawiony znaczenia jest wówczas fakt, czy nabywca dokonał przerejestrowania samochodu na siebie. Gdyby było inaczej, ustawodawca dałby temu z pewnością wyraz w odpowiednim przepisie.

Bez wpływu na istnienie obowiązku podatkowego ma stan techniczny nabytego pojazdu i faktyczny brak możliwości korzystania z posiadanego środka transportowego. Ustawodawca nie łączy bowiem powstania obowiązku podatkowego z możliwością wykorzystywania środka transportowego, a wyłącznie z posiadaniem zarejestrowanego środka transportowego.

Kwestie opodatkowania podatkiem od środków transportowych reguluje przepis art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przy czym przepis ten ulegał mało istotnym modyfikacjom na przestrzeni lat 2006-2010.

Otóż na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniach obowiązujących w latach 2006-2010, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Według art. 9 ust. 4 wymienionej ustawy obowiązek podatkowy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy, wygasa natomiast z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (art. 9 ust. 5).

Z przywołanych przepisów wynika zatem, że przy powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych znaczenie ma fakt zarejestrowania, przy czym chodzi tutaj o zarejestrowanie po raz pierwszy przez pierwszego właściciela.

W przypadku nabycia pojazdu już zarejestrowanego obowiązek podatkowy powstaje u nabywcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Pozbawiony znaczenia jest wówczas fakt, czy nabywca dokonał przerejestrowania samochodu na siebie. Gdyby było inaczej, ustawodawca dałby temu z pewnością wyraz w odpowiednim przepisie. Wykładnia językowa cyt. wyżej art. 9 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje na to jednoznacznie, nie pozostawiając pola do dokonywania odmiennych ustaleń.

Stanowisko takie prezentowane jest w doktrynie (por. komentarz do art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w:) L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2003), jak również w orzecznictwie (por. np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 stycznia 2009 r. I SA/Kr 939/07).

Podkreślić przy tym trzeba, że konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od faktycznego użytkowania pojazdu, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu lub wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Dopiero wydanie stosownej decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub o jego czasowym wycofaniu z ruchu spowoduje, że z końcem miesiąca, w którym dokonano wyrejestrowania lub wycofania z ruchu pojazdu, nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Dopóki właściciel nie złoży wniosku o wyrejestrowanie czy czasowe wycofanie z ruchu pojazdu i - w konsekwencji - nie zostanie wydana stosowna decyzja, dopóty ciążyć będzie na nim obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.

Pogląd ten w pełni koresponduje ze stanowiskiem doktryny, jak i jednolitym orzecznictwem (por. LEX komentarz do art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.06.121.844), (w:) L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, 2008; wyrok NSA z dnia 21 lutego 2006 r., II FSK 330/05, wyrok NSA z dnia 25 listopada 2008 r., II FSK 1094/07, wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2008 r., II FSK 1473/06).

powrót Podatek od środków transportowych Nabycie pojazdu wcześniej zarejestrowanego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________