ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Powołanie pracownika do pełnienia funkcji członka zarządu

piątek, 22 czerwca 2012 12:47

Powołanie pracownika do pełnienia funkcji członka zarządu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pracownik może zostać powołany uchwałą wspólników do pełnienia funkcji członka zarządu. Sprawdź, czy wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania w takim wypadku, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz czy z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega obowiązkowo osoba, która posiada tytuł do ubezpieczeń, a wśród wymienionych tytułów nie ma członkostwa w zarządach osób prawnych (ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm). Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, nie jest to zatem powołanie wynikające z art. 68 Kodeksu pracy, a zatem nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami.

Nie ma znaczenia fakt dodatkowego świadczenia przez ww. osoby usług na podstawie umowy zlecenia. Członkowie zarządu podlegają ubezpieczeniom z tytułu wykonywanej umowy zlecenia, natomiast powołanie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń i w związku z tym, nie następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem.

Powołany przepis stanowi, iż obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m.in. pracownicy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 14. poz. 176 z późn. zm.) osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, a także umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Natomiast obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami powołanej ustawy do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Zdolność do czynności prawnych spółki z o.o. realizuje zarząd spółki. Jego kompetencje określone są generalnie jako prowadzenie spraw i reprezentacja.

W myśl art. 201 §4 Kodeksu spółek handlowych, członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie równoległego stosunku obligacyjnego, np.: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Jednakże to od woli spółki zależy czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu.

Konsekwencją podjęcia uchwały wspólników o powołaniu pracowników do pełnienia funkcji członka zarządu nie jest nawiązanie stosunku pracy czy zawarcie umowy zlecenia, w takiej sytuacji członek zarządu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, jeżeli na pełnienie tej funkcji będzie miał zawartą dodatkową umowę zlecenia czy umowę o pracę.

W sytuacji powołania na członków zarządu osób, z którymi została zawarta umowa zlecenia na świadczenie usług, wynagrodzenie osiągane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż członkostwo w zarządzie spółki jest stosunkiem odrębnym od zawartej umowy cywilnoprawnej.

Ponadto, zakres czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia nie mieści się w prowadzeniu spraw spółki i jej reprezentacji, a zatem pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie będzie rodziło obowiązku ubezpieczeń społecznych.

powrót ZUS i Prawo pracy Powołanie pracownika do pełnienia funkcji członka zarządu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________