ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Zmiany w prawie celnym dotyczące opłat!

wtorek, 26 czerwca 2012 11:22

Zmiany w prawie celnym dotyczące opłat!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Niektóre czynności wykonywane przez urzędy celne nie powinny podlegać opłatom, jeśli są wykonywane w godzinach pracy tych organów. Dotyczy to w szczególności poboru przez organ celny opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów za świadczone usługi oraz za czynności badania i analizy towaru przeprowadzane przez organy celne w ramach wykonywania kontroli celnej w odniesieniu do towarów pozostających pod dozorem celnym.

To się zmieni. Jest projekt nowelizacji, który dostosuje polskie przepisy do zasad unijnych.

Zgodnie z przepisami unijnymi, organy celne nie mogą pobierać opłat z tytułu przeprowadzania kontroli celnych lub innych form stosowania przepisów prawa celnego, jeżeli odbywa się to w godzinach pracy właściwych urzędów celnych. Wyjątki od tej zasady mogą dotyczyć przypadków świadczenia określonych usług (art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008 r. str. 1). Przepis ten na podstawie art. 188 ust. 3 ww. rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. Art. 30 rozporządzenia nr 450/2008, zatytułowany "Opłaty i koszty").

Natomiast w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późń. zm.), przewidziany jest pobór przez organ celny opłat z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów za świadczone usługi (art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2), jak również za czynności badania i analizy towaru przeprowadzane przez organy celne w ramach wykonywania kontroli celnej w odniesieniu do towarów pozostających pod dozorem celnym (art. 92 ust. 1 pkt 3 i 4), które to czynności w świetle ww. przepisu zmodernizowanego kodeksu celnego powinny być wykonywane w godzinach pracy urzędu celnego bezpłatnie.

W związku z powyższym, w projekcie nowelizacji Prawa celnego proponuje się w art. 92 ust. 1 uchylenie pkt 3 i 4 i tym samym zniesienie opłat za czynności badania i analizy towaru przeprowadzane przez organy celne, w ramach wykonywania kontroli celnej. Przedmiotowa zmiana spowoduje zmniejszenie kosztów ponoszonych przez podmioty dokonujące obrotu towarowego z krajami trzecimi, w niektórych sytuacjach, wynikających z nieprawidłowości przy zgłaszaniu towarów.

Zmiana proponowana w art. 1 pkt 2 projektowanej ustawy spowodowana jest koniecznością wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. (P 29/10). W ww. wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 93 ust. 2 Prawa celnego, w zakresie, w jakim dotyczy stawki opłaty za przechowanie w depozycie organu celnego towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 Prawa celnego, jest niezgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Przepis art. 93 ust. 2 Prawa celnego w ww. zakresie traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 25 listopada 2012 r.

W uzasadnieniu ww. wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w przypadku zajęcia towarów w celu uregulowania ich sytuacji i umieszczenia ich "przymusowo" w depozycie urzędu celnego opłata za przechowywanie towaru nabiera odmiennego charakteru. Nie stanowi ona - tak jak to ma miejsce w sytuacji, gdy instytucja depozytu urzędu celnego stosowana jest na wniosek osób dokonujących obrotu towarowego z zagranicą - ekwiwalentu za określoną usługę, ale przybiera postać daniny publicznej.

W przypadku powyższej opłaty wymogiem wynikającym z zasady wyłączności ustawowej w dziedzinie prawa daninowego jest zatem uregulowanie w ustawie istotnych elementów konstrukcji daniny - w wypadku danin publicznych o charakterze niepodatkowym, określenie w ustawie co najmniej dolnych i górnych granic opłaty.

W wykonaniu ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w art. 1 pkt 2 projektowanej ustawy proponuje się w art. 93 Prawa celnego dodanie nowego ust. 1a oraz nadanie nowego brzmienia ust. 2.

W dodanym w art. 93 ust. 1a wprowadza się regulację określającą dolną i górną granicę opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 Prawa celnego. Zgodnie z dodanym przepisem, całkowita opłata za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towaru zajętego na podstawie tego przepisu nie może być wyższa od wartości celnej towaru i nie może być niższa od równowartości kwoty 10 euro.

Przepis art. 93 ust. 2 Prawa celnego, stanowiący upoważnienie dla Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której ww. Minister, określając stawki opłat, uwzględni charakter czynności, za które opłaty te są pobierane.

Pomimo, iż treść dotychczasowej wytycznej nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, w zmienionym przepisie art. 93 ust. 2 proponuje się jej doprecyzowanie oraz uzupełnienie o przepis, zgodnie z którym ww. Minister, określając, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty za przechowywanie towaru w depozycie lub w magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny uwzględni wartość celną towarów lub wartość rynkową towaru przechowywanego w depozycie lub w magazynie czasowego składowania prowadzonym przez organ celny, ustalaną na podstawie wartości rynkowej towaru identycznego lub podobnego.

Określając natomiast stawkę opłaty za czynności przewidziane w przepisach prawa celnego wykonywane na wniosek osoby zainteresowanej, w miejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy urzędu celnego, Minister uwzględni charakter tej czynności.

W przypadku przechowywania towaru w depozycie urzędu celnego przewiduje się, iż w rozporządzeniu wydanym na podstawie proponowanego art. 93 ust. 2 Prawa celnego stawka opłaty określona zostanie, tak jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne, w formule procentowej z odniesieniem się, w przypadku towarów o statusie niewspólnotowym do wartości celnej towaru, a w przypadku towarów o statusie wspólnotowym do jego wartości rynkowej (5% wartości celnej lub wartości rynkowej towaru za każdy rozpoczęty miesiąc).

Stawka ta będzie miała zastosowanie do wszystkich towarów przechowywanych w depozycie urzędu celnego, z tym że w przypadku towarów zajętych na podstawie art. 30 ust. 1 Prawa celnego (którymi mogą być jedynie towary o statusie niewspólnotowym), gdy kwota opłaty obliczona za cały okres przechowywania przekroczy wartość celną towaru, organ celny pobierze opłatę ryczałtową równą wartości celnej towaru.

Czas przechowywania w depozycie towarów zajętych do postępowania celnego w praktyce nie przekracza 3-4 miesięcy i tym samym całkowita opłata za przechowywanie takiego towaru nie powinna być wyższa niż 20% wartości celnej towaru. Pobór opłaty w maksymalnej wysokości stanowiącej równowartość wartości celnej towaru dotyczyć będzie jedynie szczególnych i sporadycznych spraw, w których okres przechowywania towarów będzie dłuższy niż 20 miesięcy.

Określenie dolnej granicy opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towaru zajętego w wysokości równowartości kwoty 10 euro (za cały okres przechowania) ma na celu zapewnienie pokrycia przynajmniej w części kosztów przechowywania towarów zajętych o małej wartości celnej (w praktyce poniżej 200 zł), ale o dużej masie i gabarytach.

Kwota 10 euro jest najniższą z możliwych do ustalenia ze względu na zastrzeżenie zawarte w przepisach art. 55 pkt 1 i art. 93a ust. 3 Prawa celnego, iż nie pobiera się kwot niższych od 10 euro. W przypadku towarów o małej wartości celnej (dla przykładu 200 zł), opłata obliczona zgodnie z formułą procentową (5% wartości celnej towaru) za okres 4 miesięcy przechowywania wynosiłaby 40 zł i jak wyżej wskazano, nie mogłaby być pobrana. Z ww. względów dla uniknięcia takich sytuacji proponuje się ustalenie ryczałtowej opłaty o równowartości kwoty 10 euro za cały okres przechowywania towaru.

Nowelizacja oddziaływać będzie na podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu towarowego z państwami trzecimi oraz na organy celne. Potrzeba nowelizacji Prawa celnego wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10 (Dz.U. nr 254, poz. 1529) w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, jak również z konieczności dostosowania krajowych przepisów prawa celnego do przepisów unijnych.

powrót Inne Zmiany w prawie celnym dotyczące opłat!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________