ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

czwartek, 28 czerwca 2012 11:21

Stawka podatku dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Powierzchnia budynku, która związana jest z udzielaniem świadczeń zdrowotnych może być opodatkowana stawką preferencyjną w podatku od nieruchomości.

Podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację indywidualną do organów podatkowych w kwestii stawki podatku od nieruchomości. Podatnik wskazał, że posiada:

  • lokale wynajmowane na gabinety lekarskie,
  • lokal wynajmowany na przychodnię lekarską,
  • lokal własnościowy, który nabyła osoba fizyczna (posiada spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu) i prowadzi w nim działalność gospodarczą o nazwie - laboratorium medyczne.

Podatnik chciał się dowiedzieć czy:

  • może stosować do wymienionych wyżej lokali obniżoną stawkę podatku od nieruchomości tj. stawkę od budynków i ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - w wysokości 4,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?
  • stawka ta obejmuje całą powierzchnię lokali, czy tylko powierzchnię ściśle związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych?
  • jakie dokumenty musieliby złożyć Podatnikowi użytkownicy przedmiotowych lokali, aby prawidłowo udokumentować zasadność obniżenia stawki podatku od nieruchomości z dotyczącej działalności gospodarczej zł do preferencyjnej?

Podatnik uważał, że nie ma prawa stosować obniżonej stawki podatku od nieruchomości, w przypadku lokali użytkowanych przez inne podmioty na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ponieważ jest podatnikiem podatku, a zakresie działalności zgłoszonym w KRS nie ma udzielania świadczeń zdrowotnych.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Artykuł 5 ust. 1 ust. 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych brzmi: "Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń".

Powyższy zapis jest opisem podstawy opodatkowania budynków, dla których przewidziana jest określona stawka w podatku od nieruchomości. Zapis ten w żaden sposób nie uzależnia zastosowania powyższej stawki od statusu prawnego jaki posiada właściciel nieruchomości.

Dlatego też bez względu na to kto jest właścicielem budynku, to czy może być on opodatkowany stawką preferencyjną, uzależnione jest tylko od sposobu użytkowania budynku. I tak jeśli budynek wyczerpuje definicję budynku związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i zajęty jest przez podmioty udzielające tych świadczeń, to należy go opodatkować stawką obniżoną ustaloną na dany rok uchwałą rady miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości na tym terenie.

Podatnik posiadający w swoim zasobie nieruchomości budynki zajęte na wyżej opisaną działalność powinien je zadeklarować do opodatkowania w roku bieżącym według stawki preferencyjnej od m2 powierzchni użytkowej.

Należy zwrócić uwagę na różnicę znaczeniową jaka występuje pomiędzy pojęciem "związana" a "zajęta." Gdyby ustawodawca zawarł w opisie stawki wyraz "zajęta" oznaczałoby to, iż tylko powierzchnia ściśle zajęta na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być objęta stawką preferencyjną.

Poprzez użycie sformułowania "związana" ustawodawca znacznie rozszerzył możliwość stosowania omawianej stawki do powierzchni budynku, która nie tylko jest ściśle użytkowana do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych ale również jest z nimi związana.

Odnośnie do dokumentów, które musieliby złożyć użytkownicy ww. lokali podatnik powinien posiłkować się w tej kwestii ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Ustawa ta zawiera definicję działalności leczniczej jak i podmiotów leczniczych.

Tak wynika z pisma z dnia 12 maja 2012 r. Urzędu Miasta w Tarnowie (FP.310.3.2012).

powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________