ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Osoba na umowie cywilnoprawnej i pracownik. Dwa tytuły do ubezpieczenia?

środa, 04 lipca 2012 12:06

Osoba na umowie cywilnoprawnej i pracownik. Dwa tytuły do ubezpieczenia?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jak ustalić tytułu do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną, która zamierza zawrzeć z tym samym podmiotem umowę o pracę?

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem. Powołany przepis stanowi, iż obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, m.in. pracownicy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W myśl art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy oraz osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że jeżeli pracownik wykonuje dodatkowo umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą, wówczas z tytułu wykonywania tej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach, jak w przypadku umowy o pracę. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż umowa zlecenia zawarta została przed zawarciem umowy o pracę.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 września 2009 r. (II UZP 6/09) stwierdził, iż "przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to, że będąc pracownikiem związanym stosunkiem pracy z danym pracodawcą, jednocześnie świadczy na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim lub inną osobą. (...) Sąd Najwyższy, w stosunku do wyżej wymienionych osób, "rozszerza pojęcie pracownika na jego dalszą aktywność w ramach umowy cywilnoprawnej."

W konsekwencji powyższego, osoba wykonująca umowę cywilnoprawną z dniem zawarcia umowy o pracę z podmiotem, na którego rzecz świadczyła umowę cywilnoprawną będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów jak pracownik.

powrót ZUS i Prawo pracy Osoba na umowie cywilnoprawnej i pracownik. Dwa tytuły do ubezpieczenia?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________