ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Sprzedaż sprzętu fotograficznego na internetowych aukcjach zagranicznych

wtorek, 10 lipca 2012 11:06

Sprzedaż sprzętu fotograficznego na internetowych aukcjach zagranicznych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź sposób opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży sprzętu fotograficznego na aukcjach internetowych zagranicznych.

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu internetowego używanym sprzętem fotograficznym. Korzystał zarówno z aukcji krajowych (Allegro), jak i zagranicznych (ebay). Kupował sprzęt od osób fizycznych. Problem podatkowy pojawił się przy transakcjach zawieranych z obcokrajowcami na aukcjach internetowych zagranicznych.

Przedmiot takiej aukcji znajdował się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w momencie wygrania aukcji będącej jednocześnie formą zawarcia umowy cywilnoprawnej. Przedmiot nabycia był następnie przesłany podatnikowi po dokonaniu zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.

Stąd problematycznym tematem może być miejsce dokonania czynności, czy miejscem dokonania czynności jest Polska, gdyż podatnik licytuje towar będąc przy komputerze w Polsce, czy też miejscem tym jest kraj, w którym znajduje się przedmiot aukcji oraz sprzedający. W jaki sposób należy rozpoznać miejsce dokonania takiego rodzaju czynności?

W opinii podatnika, zakupy sprzętu fotograficznego na aukcjach internetowych zagranicznych (typu ebay) od obcokrajowca nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Powodem tego jest fakt, iż miejscem dokonania czynności oraz miejscem położenia rzeczy nie jest terytorium RP. W momencie, gdy fizycznie towar znajduje się poza granicami kraju, a transakcja jest zawarta przez internet, wówczas taka czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej (IPPB2/436-78/10-2/AF), wydanej w dniu 24 maja 2010 r., stanowisko podatnika zostało przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uznane za nieprawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.), podatkowi temu podlega, m.in. umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 1 ust. 4 ww. ustawy czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi (z zastrzeżeniem art. 1 ust. 5 tej ustawy), jeżeli ich przedmiotem są:

  • rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP;
  • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.

Organ ten stwierdził, że jeżeli przedmiot umowy sprzedaży w chwili jej zawarcia znajdował się za granicą umowa sprzedaży podlega podatkowi, gdy spełnione są łącznie dwa warunki, iż nabywca miał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność została dokonana na terytorium RP.

Ponadto, zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż problematykę miejsca zawarcia umowy przez internet reguluje art. 70 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zgodnie z którym, w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, miejscem dokonania czynności była RP, gdyż Wnioskodawca licytował towar będąc przy komputerze w Polsce. Jednocześnie organ ten stwierdził, że dla rozpoznania miejsca dokonania takiego rodzaju czynności, znaczenie ma miejsce złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do umowy, czyli wylicytowanie danej rzeczy, złożone przez kupującego.

W związku z tym, transakcje zawierane przez Wnioskodawcę w latach 2008-2009 podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli podstawa opodatkowania przekraczała kwotę 1.000 zł, tj. nie były zwolnione na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Minister Finansów po dokonaniu analizy akt sprawy nie zgodził się z takim rozwiązaniem sprawy i stwierdził, że w świetle ww. przepisów, umowa sprzedaży rzeczy znajdujących się za granicą w chwili dokonania czynności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spełnione są łącznie warunki, iż nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.

Jeżeli rzecz nabywana jest za pośrednictwem portali internetowych dla oceny miejsca dokonania czynności ma zastosowanie przepis art. 70 §2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli oferta jest składana w postaci elektronicznej, umowę uważa się za zawartą w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

W myśl powyższego przepisu kryterium decydującym o miejscu zawarcia umowy sprzedaży w postaci elektronicznej jest miejsce zamieszkania albo siedziba składającego ofertę zakupu w chwili zawarcia umowy. W związku z tym, że kupującym na zagranicznej aukcji internetowej była osoba fizyczna zamieszkała na terytorium RP, umowę uważa się za zawartą w Polsce.

W konsekwencji, skoro podatnik miał miejsce zamieszkania na terytorium RP i w świetle powołanych przepisów umowy sprzedaży rzeczy na zagranicznych aukcjach internetowych zawierane były w Polsce, podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdyż spełnione były łącznie warunki określone w przepisie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym nie można zgodzić się z twierdzeniem zawartym w uzasadnieniu interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, iż w przedstawionym stanie faktycznym miejscem dokonania czynności była RP, z tego względu, że podatnik licytował towar będąc przy komputerze w Polsce. Przyjęta w tym względzie interpretacja przepisów przez organ wydający interpretację, w imieniu Ministra Finansów, była błędna, a zatem wymagała zmiany.

Słusznie natomiast organ podatkowy wydający interpretacje wskazał, że transakcje zawierane przez podatnika w latach 2008-2009 podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli podstawa opodatkowania przekraczała 1.000 zł (art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Ponadto, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem umowy sprzedaży rzeczy ruchomych, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest z niego zwolniona (art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

powrót PCC Sprzedaż sprzętu fotograficznego na internetowych aukcjach zagranicznych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________