ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Okres uprawniający do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych a działalność gospodarcza

piątek, 13 lipca 2012 12:24

Okres uprawniający do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych a działalność gospodarcza

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Niektóre wadliwe zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostaną zmienione. Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zakresem niezbędnych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych powinien być zaliczany również okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat, wobec których został zniesiony obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wadliwych zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pismo z dnia 27 czerwca 2012 r., SPS-023-5226/12).

Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w sposób enumeratywny wylicza okresy aktywności oraz warunki, jakie należy spełnić, aby można było te okresy aktywności zaliczyć do okresu uprawniającego do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Sformułowanie art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d ww. ustawy wyraźnie wskazuje na konieczność opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednocześnie z przepisu tego wynika, iż zachodzi także konieczność odprowadzenia składki na Fundusz Pracy, gdyż przepis ten określa również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Gdyby takiego obowiązku nie było, a obowiązek dotyczyłby tylko składek na ubezpieczenia społeczne, wówczas bezzasadne byłoby powoływanie w tym przepisie słów "i Fundusz Pracy".

Dodatkowo zauważyć należy, iż w przepisie tym, w przeciwieństwie do lit. a oraz lit. c, brak jest zastrzeżenia do art. 104b, a w szczególności do art. 104b ust. 2 ustawy wprowadzającego zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy za osoby w wieku 55/60 lat.

Jednocześnie jednak w art. 104b ust. 2 ustawy wskazano, iż składki na Fundusz Pracy odprowadza się jedynie za osoby, które nie osiągnęły co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Mając na uwadze powyższe uregulowanie, trudno zakładać, aby ustawodawca zamierzał osoby odpowiednio w wieku powyżej 55 i 60 lat prowadzące działalność gospodarczą postawić, w zakresie możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w sytuacji gorszej niż osoby młodsze.

Zestawienie zatem regulacji zawartej w powołanych art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz art. 104b ust. 2 ustawy wywołuje pewien rodzaj dysonansu w zakresie interpretacji opisywanych przepisów.

Pogodzenie obydwu regulacji, przy założeniu racjonalnego działania ustawodawcy, wymaga sięgnięcia poza czysto literalne zapisy obydwu wskazanych przepisów i zastosowania wykładni systemowej i celowościowej do art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy.

Niezależnie od powyższego omawiana kwestia powinna być także rozpatrywana przez pryzmat zapewnienia równości w zakresie przyznawania prawa do zasiłku w ramach osób prowadzących działalność gospodarczą w zależności od wieku (zakaz dyskryminacji).

Brak jest bowiem jakichkolwiek przesłanek wskazujących, iż osoby w wieku powyżej odpowiednio 55/60 lat znajdują się w stosunku do innych osób prowadzących działalność gospodarczą w tak stabilnej i korzystnej sytuacji materialnej i bytowej, iż należy pozbawić ich możliwości nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych po zaprzestaniu prowadzenia działalności. Wręcz przeciwnie, osoby te z uwagi na swój wiek znajdują się na rynku pracy w relatywnie trudniejszej sytuacji.

Mając powyższe na uwadze, po rozważeniu wszystkich kwestii dotyczących postawionego problemu, można uznać, iż do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych powinien być zaliczany również okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat, wobec których został zniesiony obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Pomimo zatem braku odprowadzania składki na Fundusz Pracy przez wskazaną kategorię osób, przy jednoczesnym opłacaniu składki na ubezpieczenia społeczne w wymaganej wysokości (podstawa składki to kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę), okres prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazane osoby w wieku powyżej 55/60 lat powinien być uwzględniany do okresu uprawniającego do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Interpretacja taka jednocześnie konsumuje europejską zasadę nakazującą krajom członkowskim podejmowanie wszelkich działań mających na celu zrównanie praw osób prowadzących działalność gospodarczą z osobami pozostającymi w zatrudnieniu.

Sygnały o problemach z nabyciem prawa do zasiłku przez powołaną wyżej kategorię osób napływały od końca 2011 r. W związku z tym faktem do czasu wprowadzenia zmian legislacyjnych minister pracy i polityki społecznej przekazał w dniu 28 grudnia 2011 r. wszystkim urzędom pracy stanowisko, zgodnie z którym okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Abstrahując od powyższego, z uwagi na wskazane wątpliwości w trakcie przyszłych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostanie wprowadzone odpowiednie rozwiązanie legislacyjne poruszonej kwestii, tak aby przedmiotowa kwestia nie budziła żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

powrót ZUS i Prawo pracy Okres uprawniający do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych a działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________