ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od środków transportowych MF w sprawie zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportowych

wtorek, 17 lipca 2012 07:45

MF w sprawie zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w sprawie zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportowych (pismo z dnia 12 lipca 2012 r. SPS-023-5295/12).

Podatek od środków transportowych został wprowadzony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obowiązuje od dnia 30 stycznia 1991 r. Ustawa ta od dnia 1 stycznia 2002 r. implementuje postanowienia dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U.UE Nr 187, poz. 42 z późn. zm.).

Zaznaczyć przy tym należy, że w świetle preambuły dyrektywy przesłankami wprowadzenia tego podatku były eliminacja zakłóceń konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi w państwach członkowskich oraz zachęcanie do użytkowania pojazdów nieniszczących dróg i emitujących mniejszą ilość zanieczyszczeń.

Podatek od środków transportowych stanowi dochód własny gminy. Właściwość miejscowa organów podatkowych została określona w taki sposób, aby zabezpieczyć interesy gminy, na terenie której mają miejsce zamieszkania bądź siedzibę podmioty posiadające środki transportowe.

Zadania, które gminy są zobowiązane realizować, określone zostały w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Utrzymanie dróg gminnych jest jednym z ich obligatoryjnych zadań. Sposób realizacji zadań, wybór priorytetów zależy jednak od potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na inwestycje infrastrukturalne z natury rzeczy są kapitałochłonne. Przewyższają dochody z tytułu podatku od środków transportowych osiąganych przez gminy. Brak jest zatem przesłanek dla stawiania tezy, że z założenia dochody z podatku od środków transportowych mają równoważyć koszty naprawy dróg niszczonych przez pojazdy samochodowe.

Podatek od środków transportowych funkcjonuje od ponad 20 lat. Danina ta w istniejącej formie jest akceptowana i uwzględniana w rachunku ekonomicznym właściciela (posiadacza) środka transportowego podlegającego opodatkowaniu. Wysokość obciążeń pozwala podatnikom na zachowanie konkurencyjności na globalnym rynku usług przewozowych, stanowiąc jednocześnie stałe i przewidywalne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W świetle powyższego nie ma potrzeby dokonywania zmian w zakresie podatku od środków transportowych.

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad stworzeniem mechanizmu podatkowego, który mógłby wpłynąć na coroczne zwiększanie dochodów finansowych przeznaczonych na budowę i naprawę dróg. System podatkowy, stosownie do możliwości finansowych, zabezpiecza realizację zadań własnych gmin. Każda nowa danina z góry dedykowana na określony cel byłaby niezgodna z zasadą swobody decyzji przyznaną w konstytucji samorządowi terytorialnemu, a stanowiąc dodatkowe obciążenie, negatywnie wpływałaby na funkcjonowanie gospodarki.

W obowiązującym stanie prawnym wydatki na drogi samorządowe zależą głównie od tego, jaki jest poziom udziału dochodów budżetów w podatkach CIT i PIT oraz od tego, ile środków finansowych samorządy przeznaczają na remonty dróg czy inwestycje drogowe.

Na mocy art. 19 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zarządcami dróg są:

 1. dla dróg krajowych - generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad,
 2. dla dróg wojewódzkich - zarząd województwa, powiatowych - zarząd powiatu, gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 3. w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy do zarządcy drogi należy m.in. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, pełnienie funkcji inwestora, utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

Na podstawie art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2005 r. nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez:

 1. ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w odniesieniu do dróg krajowych,
 2. samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
 3. samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych.

Zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin. W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.

Istnieją dodatkowe źródła dofinansowania zadań drogowych dla dróg zarządzanych przez samorządy. Jednym z nich są środki z rezerwy subwencji ogólnej powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.). Środki z tej rezerwy w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu mogą być przeznaczone jedynie na zadania inwestycyjne.

Ponadto kolejnym źródłem dofinansowania dróg samorządowych: powiatowych i gminnych jest "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II. Bezpieczeństwo - dostępność - rozwój", zaplanowany na lata 2012-2015, który jest kontynuacją programu realizowanego w latach 2008-2011. W ramach programu mogą być dofinansowywane następujące zadania:

 1. przebudowa i remont dróg,
 2. budowa drogi,
 3. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących.

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonanie programu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Następnym dodatkowym źródłem dofinansowania zadań na drogach samorządowych są środki z Unii Europejskiej, m.in. regionalny program operacyjny przewidziany na lata 2007-2013. Instytucją zarządzającą RPO jest zarząd województwa. Jednostką koordynującą wykonanie programów pomocowych ze środków Unii Europejskiej jest minister rozwoju regionalnego.

Minister Transportu, dysponując środkami jedynie na drogi krajowe zarządzane przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, nie ma innych możliwości formalnych finansowania dróg zarządzanych przez samorządy. Nie ma również możliwości ingerowania w działalność samorządów, jak również nie pełni wobec nich żadnych funkcji kontrolnych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, w ramach których nie funkcjonuje tzw. kwota rekompensująca. Natomiast część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Wyżej wymienione części subwencji ogólnej w żaden sposób nie są powiązane z podatkiem akcyzowym od paliw silnikowych.

Zmiana w finansowaniu samorządów wiążąca się z nałożeniem obowiązku przeznaczania określonej puli środków na drogi byłaby powrotem do systemu obowiązującego do końca 2003 r., który nie był akceptowany przez środowiska samorządowe, gdyż ograniczał ich samodzielność w dysponowaniu środkami finansowymi.

powrót Podatek od środków transportowych MF w sprawie zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________