ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Ewidencja paliwa żeglugowego dla celów zwolnienia z akcyzy

środa, 18 lipca 2012 08:00

Ewidencja paliwa żeglugowego dla celów zwolnienia z akcyzy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 27 czerwca 2012 r. Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie ewidencji paliwa żeglugowego (SPS-023-5346/12), w związku z sygnałami, o tym że urząd celny w Szczecinie i Koszalinie wydał interpretację w której stwierdził, że brak poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji stanowi podstawę dla odmowy przyznania obligatoryjnego zwolnienia.

Ministerstwo Finansów dostrzega problem nadinterpretacji przez właściwe organy podatkowe art. 32 ustawy o podatku akcyzowym skutkującej brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego w sytuacji, w której poinformowanie o formie prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem nie odbyło się wprost, a poprzez przedłożenie ewidencji w formie papierowej celem jej oplombowania, podpisania i opisania.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, iż obowiązek zgłoszenia formy prowadzonej ewidencji, co do zasady, wynika z aktu prawnego rangi ustawowej.

Konieczność powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o formie prowadzonej ewidencji jest istotna z uwagi na to, iż stanowi informację dla organu celnego, w jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) dokumentowana jest ilość paliwa faktycznie zużyta na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia.

Niemniej jednak brak pisemnego poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji (w formie papierowej lub elektronicznej) nie stanowi warunku zwolnienia od akcyzy skutkującego utratą zwolnienia od akcyzy, lecz czyn zabroniony spenalizowany w art. 61 §3 Kodeksu karnego skarbowego, tj. podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Takie stanowisko Ministerstwo Finansów wyraziło już w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 15 marca 2012 r. (SPS-023-2729/12).

Problemy w stosowaniu prawa, które można wyeliminować w drodze wyjaśnień, nie stanowią podstawy dla uchylenia obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Niemniej z uwagi na napływające sygnały, iż regulacje dotyczące obowiązku zgłoszenia formy prowadzonej ewidencji są niejasne, Minister Finansów wziął  pod rozwagę ewentualność zmiany przepisów w tym zakresie.

Interpretacja przepisów prawa, w wyniku której uznawane jest, iż brak poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji stanowi podstawę dla odmowy przyznania obligatoryjnego zwolnienia, dokonywana jest, co zostało wprost wskazane w interpelacji, przez urząd celny w Szczecinie i Koszalinie.

Powyższe zatem stanowi, iż zaistniała sytuacja dotyczy właściwości terytorialnej jednej izby celnej i Ministerstwo Finansów podjęło kroki w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

powrót Akcyza Ewidencja paliwa żeglugowego dla celów zwolnienia z akcyzy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________