ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT przy remontach budynków przeznaczonych na młodzieżowe ośrodki wychowawcze

środa, 18 lipca 2012 08:19

Stawka VAT przy remontach budynków przeznaczonych na młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT przy remontach budynków przeznaczonych na młodzieżowe ośrodki wychowawcze (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 czerwca 2012 r., SPS-023-5288/12).

Każdy obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z jego przeważającym przeznaczeniem przy uwzględnieniu charakteru technicznego obiektu, zgodnie z zasadami metodycznymi obowiązującej od 1 stycznia 2000 r. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jeżeli zatem budynek przeznaczony na młodzieżowy ośrodek wychowawczy jest budynkiem, w którym ponad 50% powierzchni przeznaczone jest na cele mieszkalne, wtedy mieści się w zakresie klasy PKOB 1130: Budynki zbiorowego zamieszkania.

Natomiast w kwestii stosowania stawki podatku dla usług remontu budynków przeznaczonych na młodzieżowe ośrodki wychowawcze Minister Finansów uważa, że ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2011 r. Dz.U. nr 177, poz. 1054) umożliwia stosowanie stawki obniżonej w wysokości 8% w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12-12c ww. ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12., a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. (art. 2 pkt 12 ww. ustawy).

Jak wynika z powyższych regulacji obniżona stawka może mieć zastosowanie jedynie w przypadku tych obiektów, których głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku zatem gdy ww. budynek przeznaczony na młodzieżowy ośrodek wychowawczy spełnia powyższe kryterium powierzchniowe, czyli ponad 50% powierzchni tego budynku przeznaczone jest na cele mieszkalne, co kwalifikuje go do klasy PKOB 1130 Budynki zbiorowego zamieszkania, remont takiego budynku będzie opodatkowany stawką VAT w wysokości 8%.

W przypadku natomiast gdy budynek nie spełni powyższego kryterium powierzchniowego i nie zostanie sklasyfikowany jako budynek zbiorowego zamieszkania, remont budynku będzie opodatkowany według stawki w wysokości 23%.

powrót VAT Stawka VAT przy remontach budynków przeznaczonych na młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________