ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT MF w sprawie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania

wtorek, 24 lipca 2012 19:59

MF w sprawie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wyjaśnił kwestię zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania (interpretacja z dnia 15 czerwca 2012 r. PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298).

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem z podatku objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jednocześnie przepisem §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 ze zm.) zwolniono z podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Problematyka zwolnień w kontekście usług szkoleniowych finansowanych w części ze środków publicznych sprowadza się zdaniem Ministra Finansów przede wszystkim do dokonania oceny, czy dana usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz czy i w jakiej części jest ona finansowana ze środków publicznych.

Dla uznania, czy dana usługa spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy odnieść się do art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE L 77 z 23 marca 2011 r., str. 1).

Zgodnie z jego treścią , usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Odnosząc się do drugiej przesłanki zastosowania zwolnienia, Minister Finansów stwierdził, że środki otrzymywane przez beneficjentów na prowadzenie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z budżetu państwa (dotacja celowa) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (z budżetu UE) mieszczą się w kategorii środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Zatem zasadniczą kwestią wymagającą jednoznacznego wyjaśnienia jest określenie kiedy dochodzi do finansowania usług w całości (lub co najmniej w 70%) ze środków publicznych. Na przykład gdy świadczący usługę szkoleniową oprócz otrzymanego bezpośrednio od usługobiorcy wynagrodzenia, otrzymuje dofinansowanie w postaci środków publicznych.

Zdaniem Ministra Finansów konkretne usługi szkoleniowe (a nie cała działalność beneficjenta środków publicznych) muszą być finansowane z tych środków.

Tym samym warunkiem zwolnienia z podatku jest to ażeby otrzymane przez usługodawcę wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi szkoleniowej pochodziło w całości lub w określonej przepisami części ze środków publicznych.

W następstwie powyższego w zależności od tego czy otrzymane przez świadczącego usługę szkoleniową środki publiczne składają się na obrót z tytułu świadczenia tej usługi (i w jakiej części) usługa ta podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT lub nie będzie podlegać temu zwolnieniu.

Decydujące w tym kontekście ma znaczenie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót zdefiniowany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego.

Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Dodatkowo obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 22 ustawy o VAT i należy przez nią rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z treści ww. cytowanych przepisów wynika, że w sytuacji gdy podatnik w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję czy też inną dopłatę  o podobnym charakterze) wpływające bezpośrednio na cenę towaru lub usługi uzupełnia ono podstawę opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Natomiast dotacje czy subwencje (np. dotacja ze środków unijnych) niemające bezpośredniego wpływu na cenę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie stanowią obrotu, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania.

Dla określenia zatem, czy dane dotacje , subwencje lub też inne dopłaty składają się czy też nie, na obrót (wchodzą czy nie do podstawy opodatkowania) istotne są szczegółowe warunki ich przyznania.

Nie budzi przy tym wątpliwości, że otrzymane kwoty wynagrodzenia za konkretną usługę przez usługodawcę od usługobiorcy wchodzić będą w podstawę opodatkowania. Taki charakter będą miały na przykład kwoty wkładów własnych wymaganych przy projektach realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych, przekazywane świadczącemu usługę przez przedsiębiorców kierujących swoich pracowników na określone szkolenia.

Tym samym w zależności od tego, jaki udział w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia danej usługi szkoleniowej będą miały środki publiczne, usługa ta będzie podlegać zwolnieniu na podstawie §13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT) lub nie będzie podlegać zwolnieniu.

Jeśli zatem podatnik uzyska dofinansowanie ze środków publicznych, którego nie będzie mógł powiązać zgodnie z ww. zasadami z konkretną usługą szkoleniową (gdyż nie będzie ona stanowić dopłaty wpływającej bezpośrednio na jej cenę), a oprócz tego z tytułu świadczenia tej usługi otrzyma wynagrodzenie od usługobiorcy (np. kwoty wkładu własnego od pracodawcy kierującego swoich pracowników na szkolenie), usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT.

Realizowany bowiem w takim przypadku przez świadczącego obrót w całości będzie pochodzić ze środków przekazanych przez przedsiębiorców, co oznacza, ze nie będzie spełniać przesłanki dotyczącej finansowania ww. usług w co najmniej 70% ze środków publicznych, warunkującej zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie ww. przepisów rozporządzenia.

powrót VAT MF w sprawie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________