ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od środków transportowych Leasing a podatek od środków transportowych

wtorek, 07 sierpnia 2012 22:45

Leasing a podatek od środków transportowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych, gdy pojazd jest przedmiotem umowy leasingu.

Podatnikami podatku od środków transportowych, zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są osoby fizyczne i prawne - właściciele środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Zgodnie zaś z art. 7091 Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Z powyższego wynika, że włascicielem pojazdu wprzypadku umowy leasingu jest leasingodawca (finansujący), zatem to on będzie zobowiązany do zapłaty podatku od środków transportowych.

Inna regulacja dotycząca tej kwestii, umieszczona w umowie leasingu będzie niezgodna z przepisami podatkowymi, i będzie bezskuteczna, ponieważ umowa cywilnoprawna przenosząca obowiązek płacenia podatku z właściciela na inną osobę nie wywiera skutków w zakresie obowiązków publicznoprawnych, w szczególności nie powoduje przeniesienia na inny podmiot wynikającego z ustawy obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Umowa taka nie może wywierać żadnych skutków w zakresie obowiązków podatkowych podatnika wobec Skarbu Państwa a także spowodować zmian w istniejącym czy też mającym powstać stosunku podatkowym.

powrót Podatek od środków transportowych Leasing a podatek od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________