ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Bankowóz. Nie dla każdego odliczenie VAT w całości

środa, 08 sierpnia 2012 10:35

Bankowóz. Nie dla każdego odliczenie VAT w całości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zakład pogrzebowy nie może odliczyć całego podatku VAT przy zakupie bankowozu. Aby móc skorzystać z pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu, pojazd specjalny musi być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i tylko w działalności, w której jego wykorzystywanie jest konieczne. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2012 r., IPTPP4/443-271/12-4/UNR).

Wykorzystywanie bankowozu do celów innych niż jego przeznaczenie, wyklucza możliwość skorzystania z pełnego odliczenia VAT. Należy wskazać, że aby móc odliczyć podatek naliczony w całości przy zakupie pojazdu stanowiącego bankowóz oraz przy zakupie paliwa służącego do jego napędu, pojazd ten winien służyć działalności opodatkowanej podatnika i to wyłącznie takiej, w której jego wykorzystywanie jest konieczne.

Zdaniem organów podatkowych zakup bankowozu powinien być uzasadniony i ściśle powiązany z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Tytułem przykładu należy wskazać wykorzystywanie bankowozu do świadczenia usług przewozu wartości pieniężnych.

Nie jest natomiast taką działalnością świadczenie usług sprzętem budowlanym oraz wynajem sprzętu budowlanego (dźwigi, koparki, podnośniki, transport samochodami ciężarowymi) oraz usługi świadczone w ramach prowadzonego zakładu pogrzebowego, z którym wiąże się przewożenie m. in. gotówki w znacznej ilości.

W takiej sytuacji podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup pojazdu specjalnego i w konsekwencji także prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu tego samochodu.

Samochód osobowy specjalny - „bankowóz C”, został wymieniony w załączniku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652), który pozwala na odliczenia całego VAT przy jego zakupie.

Zgodnie z ofertą handlową sprzedawcy samochodów w takim pojeździe instalują elementy wyposażenia, tak aby spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 166 poz. 1128) jak również dostosowują go zgodnie z przepisem art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.), do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia.

W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Ponadto samochód spełnia wymagania klasyfikacyjne zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t. j.: Dz.U. z 2007 r. nr 137, poz. 968), w którym ustala się klasyfikację pojazdów, zawierającą określenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeń pojazdów i zgodnie z tą klasyfikacją w dowodzie rejestracyjnym dokonywany jest wpis – rodzaj pojazdu: samochód specjalny, przeznaczenie: bankowóz.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. ograniczenia wynikające z art. 3 ww. ustawy nowelizującej ustawę o VATnie mają zastosowania m.in. do pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do tej ustawy.

Ww. załącznik zawiera następujący wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5:

 • Agregat elektryczny/spawalniczy
 • Bankowóz
 • Do prac wiertniczych
 • Koparka, koparkospycharka
 • Ładowarka
 • Do oczyszczania dróg
 • Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
 • Pomoc drogowa
 • Do zimowego utrzymania dróg
 • Żuraw samochodowy
 • Pogrzebowy

W objaśnieniu do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten dotyczy pojazdów specjalnych, które spełniają warunki i wymagania techniczne określone dla przeznaczeń tych pojazdów, zawartych w odrębnych przepisach.

powrót VAT Bankowóz. Nie dla każdego odliczenie VAT w całości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________