ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wydatki związane z organizacją walnego zgromadzenia akcjonariuszy

środa, 08 sierpnia 2012 11:37

Wydatki związane z organizacją walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są kosztami uzyskania przychodów.

Spółka poniosła wydatki w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, takie jak: opłaty notarialne, koszty obsługi informatycznej, wynajmu sali, zakupu tablic informacyjnych, ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym, usługi transportowe i usługi gastronomiczne. Powtsał problem czy ww. wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Powyższe oznacza, że wszystkie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie znajduje się w grupie wydatków, które zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, winien pozostawać w związku z przychodami i prowadzoną działalnością podatnika oraz nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Ciężar prawidłowego udokumentowania wydatku, jak i wykazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesieniem wydatku a uzyskaniem przychodu spoczywa - w świetle przywołanych przepisów na podatniku.

Pojęcie „kosztów funkcjonowania osoby prawnej” nie zostało sprecyzowane przez ustawodawcę. Niewątpliwie istotną sprawą przy kwalifikacji wydatków do kategorii kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu jest ich powiązanie z możliwością realizowania przez podatnika przychodu.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria należy stwierdzić, że wydatki związane z obowiązkami, jakie przepisy prawa nakładają na spółki akcyjne, w tym także i spółkę, o ile są to wydatki przyczyniające się do uzyskiwania przychodów przez spółkę - jako koszty funkcjonowania osoby prawnej stanowią koszty uzyskania przychodów.

Z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.) wynika szereg obowiązków spółki akcyjnej, m.in.: obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej, okresowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zamieszczanie ogłoszenia o terminie tego Zgromadzenia, zapewnienie obsługi informatycznej, o ile statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, angażowanie do niektórych czynności notariusza. Ponadto, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi odbywać się w siedzibie spółki, a co za tym idzie, koszty związane z jego organizacją obciążają spółkę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 30 lipca 2012 r., IPTPB3/423-142/12-4/IR) wskazał, że do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można zaliczyć:

 • opłaty notarialne (sporządzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w formie aktu notarialnego, poświadczenia pełnomocnictw osób biorących w nim udział),
 • koszty obsługi informatycznej,
 • koszty wynajmu sali,
 • koszty związane z obowiązkiem informacyjnym (wydatki na zakup tablic informacyjnych, koszty ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym), zwołanie zgromadzenia.

Wydatki te należy uznać jako wydatki związane z funkcjonowaniem spółki akcyjnej, gdyż bez poniesienia tych kosztów spółka nie miałaby możliwości funkcjonowania, a przez to uzyskiwania przychodów.

Prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem, jak i prawidłowym udokumentowaniem. Należy zwrócić przy tym uwagę, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Natomiast zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów nie podlegają wydatki stanowiące koszty usług transportowych związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko racjonalne i uzasadnione gospodarczo wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie będą świadczeniami na rzecz akcjonariuszy spółki lub na rzecz osób wchodzących w skład organu stanowiącego spółki.

Kluczowe znaczenie mają tu przepisy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączające z kosztów uzyskania przychodów następujące wydatki:

 • związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców bądź akcjonariuszy wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • na rzecz osób wchodzących w skład organów stanowiących osób prawnych (takim organem jest zgromadzenie właścicieli spółek kapitałowych), z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych w nich funkcji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy.

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza bowiem z kosztów uzyskania przychodów świadczenia jednostronne na rzecz akcjonariuszy. W świetle uregulowań wynikających z cytowanych wyżej przepisów nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów koszt usług transportowych związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Wspólników, który stanowi sfinansowanie akcjonariuszom przez spółkę kosztów ich dojazdu na Zgromadzenie. Brak tu jest bowiem świadczenia wzajemnego akcjonariusza wobec spółki.

Natomiast wydatek związany z dowozem na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poniesiony na rzecz osoby wchodzącej w skład organu stanowiącego spółki, nie jest wynagrodzeniem wypłaconym z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, a zatem podlega wyłączeniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy.

powrót Podatki dochodowe Wydatki związane z organizacją walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________