ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż zakupionego dla zysku złota podlega podatkowi

piątek, 10 sierpnia 2012 13:35

Sprzedaż zakupionego dla zysku złota podlega podatkowi

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odpłatne zbycie złota po upływie pewnego okresu od daty zakupu stanowi źródło przychodu i uzyskany dochód może podlegać podatkowi. Złoto należy zaliczyć do "innych rzeczy", które po pewnym okresie używania można sprzedać nie zaliczając tej sprzedaży do źródła przychodu. Sprawdź, czy certyfikaty na złoto wydawane przez spółkę Amber Gold podlegają opodatkowaniu.Sprawdź, kiedy nie będziesz zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży złota.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy również rzeczy ruchome (złoto).

Jednakże podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Nabywając złoto podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu jego późniejszej sprzedaży, jeśli zbycie złota będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup.

Sprzedaż rzeczy ruchomych przez osoby fizyczne, która nie następuje w ramach działalności gospodarczej, należącego do ich majątku osobistego złota inwestycyjnego podlega opodatkowaniu jako źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - „odpłatne zbycie innych rzeczy”. W rezultacie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), a w sytuacji, gdy sprzedaż taka następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie złota, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Złoto inwestycyjne (sztabki złota, złote monety bulionowe), w ślad za przepisami Kodeksu cywilnego, jak i w potocznym tego słowa rozumieniu, należy traktować jako „rzeczy”. Zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Potwierdzeniem tezy, że złoto inwestycyjne jest rzeczą, są także przepisy ustawy o VAT, które uznają złoto inwestycyjne (sztabki złota i złote monety spełniające warunki określone w art. 121 ustawy o VAT), za towar, a skoro za towar to i za rzecz.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”. Również z przepisów prawa dewizowego wynika, że złoto (dewizowe), choć stanowi wartość dewizową, to nie stanowi środków płatniczych, a skoro tak, to z pewnością jest rzeczą.

Wniosek taki wypływa z samej definicji wartości dewizowych, zgodnie z którą wartościami dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa”. Definicja ta wyraźnie rozróżnia między środkami płatniczymi a złotem (dewizowym). Za złoto dewizowe uznaje z kolei ‚złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym są również przedmioty ze złota zazwyczaj z tego kruszcu wytwarzane”.

W związku z powyższym, jak również mając na uwadze to, że przychody ze zbycia złota inwestycyjnego nie znajdują się w zakresie przedmiotowym art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody ze zbycia złota inwestycyjnego przez osobę fizyczną, która nie dokonuje takiego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej, winny być zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ww. ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.” Jeżeli zatem zbycie złota nastąpiłoby po upływie ww. półrocznego okresu, wówczas nie będzie ono podlegać opodatkowaniu.

W omawianym przypadku nie ma zastosowania źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, czyli „kapitały pieniężne”. Przychód ze zbycia złota inwestycyjnego nie mieści się bowiem w zakresie przedmiotowym art. 17, który enumeratywnie wymienia przychody uważane za kapitały pieniężne.

Przychodów ze zbycia złota inwestycyjnego nie można zakwalifikować do żadnego z ww. przypadków, w tym nie stanowią one przychodów z papierów wartościowych.

Certyfikatów na złoto alokowane i niealokowane nie można w żadnej mierze utożsamiać z jakimikolwiek papierami wartościowymi, w tym certyfikatami inwestycyjnymi, podlegającymi regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wydawane klientom przez spółkę Amber Gold certyfikaty na złoto alokowane i niealokowane, były tylko i wyłącznie dokumentami potwierdzającymi, poświadczającymi prawo własności złota. Certyfikaty takie nie stanowią przedmiotu obrotu - przedmiotem obrotu jest złoto inwestycyjne.

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż zakupionego dla zysku złota podlega podatkowi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________