ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Systemy antenowe. Czy podlegają podatkowi od nieruchomości?

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:10

Systemy antenowe. Czy podlegają podatkowi od nieruchomości?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy systemy antenowe podlegają podatkowi od nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednakże już ustawowe zdefiniowanie pojęcia budowli wywołuje szereg sporów interpretacyjnych. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych użyte w tej ustawie określenie budowla oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przepisy Prawa budowlanego także nie są precyzyjne. Ustawodawca definiuje bowiem w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego obiekt budowlany w ten sposób, że jest to:

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury.

Z kolei przez budowle, zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Zatem ustawowa definicja budowli odsyła do pojęcia obiektu budowlanego. Definiując z kolei obiekt budowlany ustawodawca odsyła do pojęcia budowli. Taki sposób określenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w zakresie budowli niewątpliwie, w kontekście zasady określoności i wyłączności ustawowej przy określaniu danin publicznych, budzi duże zastrzeżenia.

Niewątpliwie musi to wpłynąć na wykładnię tych przepisów, która nie może być w żadnym stopniu wykładnią rozszerzającą. Dokonując interpretacji przepisów dotyczących podatku od nieruchomości istotne jest całościowe ujęcie zakresu przedmiotu opodatkowania tym podatkiem.
Określając zakres przedmiotu opodatkowania ustawodawca odniósł się do pewnego obiektu w sensie fizycznym, wskazując na nieruchomości bądź obiekty budowlane, o czym nie można zapominać dokonując tej interpretacji.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Jako przykład budowli wskazano: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Wyliczenie to, przy braku jednoznacznej definicji pozytywnej, ma bardzo ważne znaczenie normatywne. Oddaje ono bowiem intencje ustawodawcy. Zatem niewątpliwie budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich.

Systemy antenowe to: tymczasowy telewizyjny system antenowy składający się z 6 elementów antenowych typu EAP 402 rozmieszczonych na dwóch ścianach po trzy elementy na każdej, oświetlenie przeszkodowe obejmujące lampy, kable zasilające, rozdzielnicę, zwody pionowe oraz konstrukcje wsporcze dla lamp i nadawczy system radiowo telewizyjny przystosowany do jednoczesnej emisji pięciu programów telewizyjnych.

Tak opisanym urządzeniom trudno przypisać budowlany charakter tak w potocznym rozumieniu jak też w oparciu o cechy jakimi musi charakteryzować się dany obiekt by mógł zostać uznany za budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Wśród desygnatów budowli, ustawodawca wymienił, m.in. sieci techniczne. W ustawie brak jest definicji tego pojęcia. Do obiektów budowlanych zalicza się, m.in. sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne a także wspomniane sieci telekomunikacyjne (art. 29 ust. 2 pkt 11, załącznik do ustawy Prawo budowlane- kategoria XXVI), choć również i te kategorie nie zostały zdefiniowane.

Niewątpliwie jednak aby sieć techniczna mogła zostać uznana za budowlę a następnie zostać objęta podatkiem od nieruchomości, musi zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego, stanowić całość techniczno-użytkową. Pojęcia całości techniczno-użytkowej nie można przy tym utożsamiać z rzeczą i jej częściami składowymi w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Ani prawo budowlane, ani ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie odwołują się do art. 45 i 47 Kodeksu cywilnego. Tworzenie całości techniczno-użytkowej należałoby zatem rozumieć jako połączenie poszczególnych elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymogami techniki nadawały się one do określonego użytku. Nie można przy tym wykluczyć, iż każdy z tych elementów może być samodzielnym obiektem, choć nie zawsze samodzielnie wykorzystywany będzie mógł być do określonego celu, budowla stanowić ma zaś całość techniczno-użytkową.

Przykładem takiego obiektu jest kanalizacja kablowa. Jest ona samodzielnym obiektem budowlanym, jednakże bez wypełnienia jej kablami nie pełni ona żadnej konkretnej funkcji użytkowej. Dopiero kanalizacja kablowa i położone w kable i pozostałe elementy, stanowią pewną całość użytkową, pozwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług telekomunikacyjnych (por. R. Dowgier, Sieć techniczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, Finanse Komunalne z 2004 r., nr 12, s. 26, L. Etel, B. Pahl, Opodatkowanie linii kablowych ułożonych w kanalizacji kablowej, Prawo i podatki z 2009 r., nr 4, s 34). Stanowią one zatem razem budowlę sieciową (sieć techniczną), o której mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.

Tak rozumianej budowli sieciowej nie stanowi sporny system antenowy.

Ustawodawca określając przedmiot podatku od nieruchomości odniósł się do skonkretyzowanego obiektu fizycznego. O ile można mówić, że instalacja kablowa zamknięta we właściwe do tego urządzenia techniczne stanowi pewien wycinek otaczającej przestrzeni (powierzchni) i daje podstawy do opodatkowania, to trudno byłoby ten sam mechanizm odnieść do punktowo umiejscowionych anten nadawczych. Taka interpretacja sprzeciwiałaby się również treści przepisu.

Ustawodawca bowiem, wprost, jako przedmiot opodatkowania określa maszty antenowe, nic nie wspominając o antenach, którym trudno z resztą przypisać budowlany charakter.

Ten kierunek wykładni, prezentowany jest również w literaturze przedmiotu (por. B. Brzeziński, W. Morawski, Glosa do wyroku WSA w Lublinie z dnia 7 czerwca 2006 r., I SA/Lu 158/06, "Przegląd Podatkowy" 2007 z. 10, 38; K. Radzikowski, Glosa do wyroku NSA z dnia 2 grudnia 2005 r., III SA/Wa 2342/05, "Finanse Komunalne" 2008, z. 1-2, poz. 123) i w orzecznictwie sądowym (por. np. wyrok NSA z dnia 31 maja 2006 r., w sprawie II FSK 812/05).

W orzecznictwie tym nakazuje się traktować jako budowle stacje bazowe telefonii komórkowej ale jedynie w zakresie elementów o ściśle budowlanym charakterze, wyłączając z niego natomiast urządzenia, które takiego charakteru nie mają.

Z powyższego wynika tym samym, że opodatkowaniu tym podatkiem nie podlega, jako pozbawione stricte "budowlanego" charakteru, właściwe urządzenie nadawcze instalowane z wykorzystaniem elementów budowlanych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2010 r., I SA/Lu 124/10).

Nie wytrzymuje również krytyki wskazanie telekomunikacyjnego charakteru rzekomej sieci technicznej. Pojęcie sieci telekomunikacyjnej jest definiowane na gruncie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.), zgodnie z art. 2 pkt 35 ustawy w myśl którego oznacza ona systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.

Zatem głównym celem sieci telekomunikacyjnej jest komunikacja, tymczasem sporne systemy antenowe służą przekazywaniu fal radiowych i telewizyjnych.

Systemy antenowe nie spełniają również kryteriów urządzenia technicznego o jakim mowa w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Z treści tego przepisu wyraźnie wynika, że urządzenie techniczne stanowi budowle tylko wówczas, gdy jest urządzeniem wolnostojącym, podczas gdy opisane systemy antenowe zamontowane są na istniejących masztach.

Systemy te nie są również urządzeniami budowlanymi. Zgodnie z art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Niewątpliwie systemy antenowe umieszczone na istniejących masztach, nie mają nic wspólnego z zapewnieniem możliwości użytkowania tych obiektów budowlanych zgodnie z jego przeznaczeniem. W istocie to anteny nadawcze w stosunku do masztów pełnią dominującą rolę.

Zatem systemy antenowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdyż nie zostały w sposób wyraźny wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisów, ani nie są podobne do żadnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie są również urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W związku z tym urządzenia te nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

powrót Podatek od nieruchomości Systemy antenowe. Czy podlegają podatkowi od nieruchomości?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________