ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Stawki podatku od nieruchomości. Czy MF zmieni ich wysokość?

wtorek, 21 sierpnia 2012 16:47

Stawki podatku od nieruchomości. Czy MF zmieni ich wysokość?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpelacji nr 6961 z dnia 12 lipca 2012 r. do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania kategorii „budynków pozostałych”, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grupa posłów wystąpiła z sugestią zmiany stawek podatku od nieruchomości. Posłowie chcą opodatkować (wyżej) części budynków pozostałych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawką jak dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W obowiązującej ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.

Cytowany powyżej zapis powoduje szereg nieporozumień wynikających z różnych interpretacji pojęcia „części budynków pozostałych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Doprecyzowanie art. 5 ust. 1 pkt 2b ww. ustawy, np. poprzez poniżej zaproponowane sformułowanie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i budynków pozostałych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”, pozwoli opodatkować części budynków pozostałych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawką jak dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pozostawienie przepisów w obecnym brzmieniu powoduje zdaniem posłów, że części budynków pozostałych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej są opodatkowane niższą stawką. Zmiana ta spowodowałaby przecięcie sporu (różne interpretacje sądów) co do prawidłowości opodatkowania stawką jak od budynków pozostałych wyodrębnionych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych, np. garaży wielostanowiskowych, stawką jak dla budynków pozostałych.

Resort finansów nie widzi jednak konieczności zmian w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości "budynków pozostałych". Nie podziela również stanowiska posłów w tej sprawie, a także stwierdza, że założenie, że budynki te mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej jest błędne.

powrót Podatek od nieruchomości Stawki podatku od nieruchomości. Czy MF zmieni ich wysokość?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________