ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Kiedy przysługują nowemu przedsiębiorcy?

piątek, 24 sierpnia 2012 18:52

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Kiedy przysługują nowemu przedsiębiorcy?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność przysługuje uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. na zasadach preferencyjnych.

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dani 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przepis ten nie znajduje zastosowania w odniesieniu do tych ubezpieczonych, którzy:

  • prowadzą lub prowadzili w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalność gospodarczą.

Należy podkreślić, że z powyższego przepisu nie wynika generalny zakaz świadczenia pracy na rzecz byłego pracodawcy, wystarczy, aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie miała prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, o jakiej mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Uprawnienie do skorzystania przez osobę rozpoczynającą pozarolniczą działalność gospodarczą do zadeklarowania i opłacania składek na ubezpieczenia, społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia ma charakter okresowy, bo przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od daty rozpoczęcia działalności.

Ponadto ww. uprawnienie ma charakter ciągły w tym znaczeniu, że termin 24 miesięczny nie podlega wydłużeniu w przypadku, gdy przedsiębiorca, w określonych miesiącach nie miał podstaw, aby opłacać składki w wysokości ustalonej na podstawie art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, np. świadczył pracę na rzecz byłego pracodawcy w tożsamym zakresie, jak na podstawie umowę o pracę.

Zatem w sytuacji, gdy na początku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy, wykonując te same czynności, co w ramach, wcześniejszej umowy o pracę, to za ten okres nie przysługuje mu uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jednak po zaprzestaniu współpracy przedsiębiorca ma prawo do opłacania składek od podstawy wymiaru, o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do czasu upływu 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

powrót ZUS i Prawo pracy Niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Kiedy przysługują nowemu przedsiębiorcy?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________