ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Składki na ZUS od wypłat rekompensujących pracownikom likwidację nagród jubileuszowych

sobota, 25 sierpnia 2012 19:01

Składki na ZUS od wypłat rekompensujących pracownikom likwidację nagród jubileuszowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy jednorazowa rekompensata wypłacona pracownikom, którzy ostatnią nagrodę jubileuszową otrzymali w okresie krótszym, niż 5 lat podlega obowiązkowi opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W przedsiębiorstwie do końca 2011 r. pracownikom przysługiwało prawo do nagrody jubileuszowej wypłacanej nie częściej niż co 5 lat, na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy z 2004 r.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczął obowiązywać nowy zakładowy układ zbiorowy pracy, który nie przewiduje wypłaty nagród jubileuszowych. W wyniku podjętych negocjacji pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową zostało w 2010 r. zawarte porozumienie przewidujące między innymi wypłatę jednorazowych rekompensat dla pracowników, którzy otrzymaliby nagrodę jubileuszową na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy z 2004 r., w okresie od stycznia 2012 r. do końca 2015 r.

Jednorazowa, rekompensata, w wysokości, kwoty nagrody jubileuszowej ma być wypłacona do końca 2011 r. W związku z tym, że wypłata rekompensaty nastąpi, w okresie krótszym, niż 5 lat od ostatnio otrzymanej przez niektórych pracowników nagrody, przedsiębiorca miał wątpliwości czy rekompensata wypłacana pracownikom, którzy ostatnią nagrodę otrzymali, w okresie krótszym niż 5 lat podlega obowiązkowi opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jednorazowa rekompensata wypłacona pracownikom, którzy ostatnią nagrodę jubileuszową otrzymali w okresie krótszym, niż 5 lat nie podlega obowiązkowi opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie stanowią bowiem podstawy wymiaru składek wypłaty rekompensujące pracownikom likwidację nagród jubileuszowych, które nastąpiło w związku ze zmianą zakładowego układu zbiorowego pracy likwidującego nagrody jubileuszowe przysługujące dotychczas (do czasu likwidacji) nie częściej, niż co 5 lat.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy systemowej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) otrzymywany między innymi z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia, zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pośród tych przychodów, w §2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, wymienia się nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Przyjmuje się, iż od wypłat rekompensujących utratę prawa do nagrody jubileuszowej, w związku ze zmianą układu zbiorowego pracy likwidującego te nagrody przysługujące dotychczas nie częściej, niż co 5 lat, nie należy opłacać składek na ubezpieczenie społeczne.

Skoro zatem wcześniej obowiązujący układ zbiorowy pracy przewidywał prawo do nagrody jubileuszowej wypłacanej nie częściej, niż co 5 lat. Taka interpretacja jest konsekwencją uznania, iż likwidacja składnika wynagrodzenia, który był wyłączony z podstawy wymiaru składek na. ubezpieczenia społeczne, nie może spowodować dodatkowych kosztów dla pracodawcy, skoro wypłata tego składnika tych kosztów nie rodziła.

Podsumowując należy podkreślić, iż rozstrzygając możliwość wyłączeni rekompensat spod obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne należy wziąć pod uwagę łącznie dwie przesłanki - wypłata rekompensat następuje w związku z likwidacją nagród jubileuszowych, a dotychczas obowiązujące zasady przyznawania i wypłaty tych nagród jubileuszowych przewidywały, że nie przysługiwały one częściej, niż co 5 lat.

powrót ZUS i Prawo pracy Składki na ZUS od wypłat rekompensujących pracownikom likwidację nagród jubileuszowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________