ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Brak prawa do anulowania faktury wewnętrznej. Prawo do obniżenia podatku należnego

poniedziałek, 03 września 2012 14:58

Brak prawa do anulowania faktury wewnętrznej. Prawo do obniżenia podatku należnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy możesz anulować fakturę wewnętrzną w przypadku gdy faktura ta została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług.

W tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2012 r., IPTPP2/443-484/12-2/AW).

Spółka z o.o. dokonując eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, zawarła umowy z nabywcami towarów z krajów UE oraz z krajów trzecich, na podstawie których przyznaje bonus warunkowy za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupów oraz bonus reklamowy za „kompleks przedsięwzięć reklamowych ukierunkowanych na promocję towarów lub znaku handlowego sprzedającego oraz zwiększenie wielkości sprzedaży danych towarów".

Nabywcami towarów są podatnicy w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Spółka w opisanej wyżej sytuacji rozpoznawała import usług zgodnie z przepisem art. 2 pkt 9 ww. ustawy. Spółka na podstawie przepisu art. 106 ust. 7 ww. ustawy wystawiała faktury wewnętrzne z wykazanym podatkiem należnym. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 4a ww. ustawy kwota podatku należnego wykazana na fakturze wewnętrznej dokumentującej import usług stanowiła kwotę podatku naliczonego pozwalającą na obniżenie kwoty podatku należnego.

Faktury wewnętrzne były ujmowane w ewidencjach prowadzonych na podstawie przepisów art. 109 ww. ustawy w rejestrach podatku należnego oraz podatku naliczonego oraz wykazywane w składanych deklaracjach VAT-7 w części C. deklaracji „rozliczenie podatku należnego" oraz w takich samych wartościach w części D.2. deklaracji „nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt".

Powstała wątpliwość, czy w przypadku gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu tzw. warunkowego spółka może anulować faktury wewnętrzne poprzez przekreślenie wystawionych faktur z dodaniem opisu, że import usług nie miał miejsca, oraz czy spółka może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego oraz obniżenia kwoty podatku naliczonego w swoich ewidencjach prowadzonych dla celów VAT oraz w deklaracjach korygujących VAT-7 składanych za miesiące, w których wykazany został podatek należny oraz podatek naliczony z tytułu importu usług i wartości bonusu warunkowego.


Szczegółowe zasady fakturowania - w tym wystawiania faktur wewnętrznych - zostały określone w przepisach wykonawczych wydanych przez Ministra Finansów - rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360).

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych są analogiczne jak dla faktur dokumentujących sprzedaż. Podatnicy mogą wystawiać faktury korygujące za okresy miesięczne do wszystkich transakcji w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku faktur wewnętrznych, jak i faktur wewnętrznych korygujących wystawca faktury nie przesyła jej do żadnego innego podmiotu – wystawca faktury jest równocześnie jej nabywcą.

Nie może zatem otrzymać potwierdzenia odbioru wewnętrznej faktury korygującej. Nie można jednak na tej podstawie dojść do wniosku, iż faktury wewnętrzne nie były wprowadzone do obrotu prawnego. Wprost przeciwnie, jeżeli były one ujęte w rejestrze sprzedaży i na ich podstawie zostały wypełnione deklaracje VAT-7 to należy uznać, że weszły do obrotu prawnego. Skoro stan faktyczny wyklucza możliwość otrzymania potwierdzenia doręczenia wewnętrznej faktury korygującej należy przyjąć, iż nie ma możliwości stosowania przepisów o podatku VAT w tej części.

Żaden z przepisów ustawy o VAT ani ww. rozporządzenia nie zawiera regulacji odnoszących się do możliwości anulowania wystawionej przez podatnika faktury VAT. Niemniej jednak w praktyce dopuszczalne jest – w drodze wyjątku - anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

Wówczas sprzedawca powinien przechowywać oryginał i kopię faktury wraz z wyjaśnieniem. Anulowanie niesłusznie wystawionej faktury możliwe jest zatem pod warunkiem, iż nie doszło do faktycznego wykonania usług czy dostawy towarów oraz w sytuacji, gdy przedmiotowa faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego – dokonano zwrotu faktury oraz nie uwzględniono jej w ewidencjach zarówno u wystawcy, jak i u nabywcy.

W rozpatrywanym przypadku faktury wewnętrzne były ujmowane w ewidencjach w rejestrach podatku należnego oraz podatku naliczonego oraz wykazywane w składanych deklaracjach VAT-7. Tym samym należy uznać, że weszły do obrotu prawnego. Zatem, w przypadku gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu tzw. warunkowego, nie można anulować faktury wewnętrznej. Można dokonać natomiast jej korekty.

Odnosząc się natomiast do możliwości obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w swoich ewidencjach oraz w deklaracjach korygujących VAT-7, w sytuacji gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu warunkowego, stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy w fakturach pierwotnych ujętych w okresach rozliczeniowych, w stosunku do których nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, niezasadnie wykazano kwotę podatku VAT z tytułu importu usług, podatnik będzie mógł dokonać korekty faktury wewnętrznej i w konsekwencji dokonać obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego.

Wystawiając wewnętrzną fakturę korygującą sprzedawca jest równocześnie jej odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekty faktury wewnętrznej jest jednocześnie datą potwierdzenia jej odbioru. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że podatnik będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług od wartości bonusu warunkowego w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca.

powrót VAT Brak prawa do anulowania faktury wewnętrznej. Prawo do obniżenia podatku należnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________