ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Umowa przechowania może uchronić przed zapłaceniem 75% podatku

wtorek, 04 września 2012 11:22

Umowa przechowania może uchronić przed zapłaceniem 75% podatku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Umowa przechowania środków pieniężnych może skutecznie uchronić przed obciążeniem 75% podatkiem od przychodów nieujawnionych lub nie znajdujących pokrycia w dochodach ujawnionych.

Jeżeli poniesione przez podatnika wydatki nie znajdą pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zasobach wcześniej zgromadzonych opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania - organy podatkowe zakładają, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 r. orzekł, że organy podatkowe nie mogą skutecznie podważyć, że taka umowa została faktycznie zawarta (I SA/Op 235/12).

Podatniczka aby uchronić się przed opodatkowaniem 75% stawka podatku pieniędzy, przeznaczonych na nabycie nieruchomości, powołała się przed urzędem skarbowym na umowę przechowania.

Okolicznością poprzedzającą opodatkowanie podatkiem dochodowym od dochodów ze źródeł nieujawnionych, w oparciu o art. 9 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy, w tym w pkt 9 oraz art. 20 ust. 3 ww. ustawy, jest wystąpienie znamion zewnętrznych, a mianowicie wydatków poniesionych w roku podatkowym oraz zgromadzonego mienia, których wysokość organ podatkowy uprawniony jest zestawić i porównać z uzyskanymi w roku podatkowym opodatkowanymi, bądź zwolnionymi z podatku przychodami oraz z wartością zasobów, jakie podatnik z takich źródeł zgromadził w latach poprzednich.

W niniejszej sprawie podatniczka zakupiła nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym a cenę nabycia uiściła gotówką w dwóch ratach: 10.000 zł przy zawarciu umowy przedwstępnej, i pozostałe 205.000 zł przed podpisaniem aktu notarialnego. Organy podatkowe ujawniły też, że zgodnie z pisemną umową przechowania rodzice oddali jej na przechowanie 230.000 zł na okres 7 lat. Zawarto też w umowie zapis, że przechowawca może korzystać w czasie trwania umowy z powierzonych środków.

Uzasadniając odmowę uznania wiarygodności realizacji ww. umowy przechowania organ podatkowy I instancji wskazał, iż źródłem kwoty 230.000 zł nie mogły być opodatkowane lub wolne od opodatkowania dochody podatniczki ani jej rodziców, bowiem deklarowane do opodatkowania ogółem przychody po uwzględnieniu statystycznych kosztów utrzymania rodziny wskazywały, że kwotą taką nie mogli dysponować.

Organ podważał również możliwość przechowania wskazanej kwoty, bowiem domownicy nie wskazali skrytki sejfowej, która miała się znajdować w mieszkaniu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, że organy podatkowe nie mają kompetencji do orzekania o nieważności czynności cywilnoprawnych lecz z uwagi na autonomiczność prawa podatkowego mogą dla celów podatkowych, nie uwzględniać skutków czynności cywilnoprawnych, które zostały zawarte wyłącznie w celu obejścia przepisów prawa podatkowego, przy czym taki właśnie cel zawarcia tych czynności cywilnoprawnych musi wynikać i to w sposób niebudzący wątpliwości, z całokształtu okoliczności sprawy.

Przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe, nakierowane było na ustalenia, że oddający na przechowanie pieniądze w kwocie 230.000 zł nie mógł dysponować z legalnych źródeł taką kwotą. Odmawiano wiarygodności realizacji umowy przechowania, jednocześnie organy nie wnioskowały z tego faktu, że podatniczka dokonując zakupu nieruchomości, posiadała na ten cel środki.

Oceniając ustalenia organów Sąd zauważył, że nie było podstaw do zanegowania realności umowy przechowania, która ze względu na swoje cechy jest umową depozytu nieprawidłowego (art. 845 Kodeksu cywilnego), która łączy w sobie elementy umowy przechowania i umowy pożyczki w zakresie obowiązku zwrotu oddanych na przechowanie środków pieniężnych. Zwrotny charakter depozytu nieprawidłowego oraz bezsporny fakt jego zwrotu przemawia za przyjęciem, że zawarta umowa nie była pozorna.

Wątpliwości może budzić na tle zebranego materiału dowodowego legalność pochodzenia środków przekazanych na przechowanie, ale nie można biorącego w depozyt obciążać skutkami przekazania mu środków nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przychodach składającego depozyt.

powrót Podatki dochodowe Umowa przechowania może uchronić przed zapłaceniem 75% podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________