ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Obowiązek pokrycia kapitału zakładowego przez wspólników

wtorek, 04 września 2012 12:27

Obowiązek pokrycia kapitału zakładowego przez wspólników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Niezbędnym do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedłożenie przez władze spółki w zgłoszeniu rejestracyjnym oświadczenia wszystkich członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników w całości. Za niezgodne z prawdą oświadczenie grozi odpowiedzialność karna i cywilna.

Obowiązek ten wynika z art. 167 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Zgodnie natomiast z art. 23 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.) w postępowaniu rejestrowym dokumenty dołączone do wniosku o zarejestrowanie badane są przez sąd rejestrowy jedynie pod kątem poprawności formalnej.

Regułą jest natomiast, że sąd rejestrowy nie bada czy dane wskazane we wniosku o wpis do rejestru są prawdziwe. Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o KRS działania zmierzające do ustalenia prawdziwości danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym sąd rejestrowy podejmuje jedynie wówczas gdy powstały wątpliwości co do ich prawdziwości. Z uwagi na ograniczone uprawnienia sądu przy badaniu zgłoszenia o zarejestrowanie spółki ustawodawca wprowadził domniemanie prawdziwości danych wpisanych do rejestru (art. 17 ust. 1 ustawy o KRS), które to domniemanie, tak jak każde inne może zostać obalone.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych w art. 291 przewidują odpowiedzialność cywilną za fałszywe oświadczenie, że wkłady zostały wniesione. Przepis art. 587 Kodeksu spółek handlowych przewiduje zaś sankcje karne za umyślne przedstawienie nieprawdziwych danych.

Analogicznie, Kodeks spółek handlowych dla spółki akcyjnej, (przepis art. 320 §1 pkt 3 i 4), że przewiduje, że do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

  • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem,
  • potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładowego wpłatami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3 (nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki).

 

powrót Inne Obowiązek pokrycia kapitału zakładowego przez wspólników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________