ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Akcyza od deputatu węglowego

wtorek, 04 września 2012 13:06

Akcyza od deputatu węglowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy węgiel nabyty w formie deputatu zużyty do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, podlega zwolnieniu od akcyzy oraz czy wydawanie deputatu węglowego wymaga składania dodatkowych oświadczeń narzuconych przez podmiot wydający deputat, a dotyczących akcyzy. Czy jedynym prawnym dokumentem w tym przypadku może być dokument dostawy wyrobów węglowych?

Przepisy o podatku akcyzowym nie przewidują szczególnych regulacji w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych nabywanych w formie deputatu. Węgiel będący przedmiotem deputatu podlega przepisom podatku akcyzowego w zakresie wyrobów węglowych na zasadach ogólnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) wyroby węglowe w przypadkach określonych w art. 31a ust. 2 ww. ustawy, np. zużywane przez gospodarstwo domowe, są zwolnione od akcyzy. Zwolnieniu temu podlegają wyroby węglowe niezależnie od sposobu ich nabycia.

Jeżeli zatem węgiel nabyty w formie deputatu zostanie zużyty do celów opałowych przez gospodarstwo domowe, podlega zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy. Ustawa o podatku akcyzowym nie uzależnia powyższego zwolnienia od spełnienia przez gospodarstwo domowe innych warunków niż zużycie nabytych wyrobów węglowych zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn. do celów opałowych.

Dokumentem potwierdzającym wydanie wyrobów węglowych jest dokument dostawy wystawiany przez podmiot wydający deputat. Podmiot ten, o ile posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego, jest zwolniony od akcyzy od wydawanych wyrobów węglowych, jeżeli podmiotem nabywającym jest podmiot korzystający ze zwolnienia od akcyzy określony w art. 31a ust. 2 ww. ustawy, np. gospodarstwo domowe. Dołączenie dokumentu dostawy do wydawanych, a tym samym przemieszczanych, wyrobów węglowych przez ten podmiot jest dla niego ustawowym warunkiem zwolnienia od akcyzy.

W dokumencie dostawy wyrobów węglowych określa się m.in. przeznaczenie tych wyrobów uprawniające podmiot nabywający do zwolnienia od akcyzy. W świetle art. 32 ust. 11 ustawy o podatku akcyzowym podmiot odbierający wyroby węglowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia ich odbioru na dokumencie dostawy.

Zatem potwierdzenie odbioru wyrobów węglowych na dokumencie dostawy przez podmiot nabywający stanowi jednocześnie potwierdzenie przez ten podmiot ich przeznaczenia uprawniającego go do zwolnienia od akcyzy, co tym samym stanowi podstawę do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy przez podmiot wydający te wyroby, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Jak wynika z powyższego, składanie dodatkowych oświadczeń określających cel zużycia wyrobów węglowych wydawanych w formie deputatu nie jest konieczne dla skorzystania ze zwolnienia od akcyzy przez podmiot wydający te wyroby, zarówno pod względem formalnym, jak i praktycznym.

Jednocześnie należy podkreślić, że ustalanie innych niż podatkowe zasad uzyskiwania uprawnień do otrzymania wyrobów węglowych w formie deputatu węglowego oraz ich wydawania uprawnionym osobom pozostaje poza kompetencjami Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2 ww. ustawy, przy czym za takie użycie uważa się m. in. sprzedaż wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych.

Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 3. wydanie w zamian za wierzytelności,
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego,
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności,
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy,
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Stąd też węgiel będący przedmiotem deputatu podlega przepisom podatku akcyzowego w zakresie wyrobów węglowych. Natomiast kwestia sposobu uzyskiwania uprawnień do otrzymania wyrobów węglowych w formie deputatu węglowego oraz możliwości obrotu tymi uprawnieniami pozostaje poza kompetencjami Ministerstwa Finansów.

W przypadku zatem, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy jest dysponentem deputatu węglowego i sprzedaje węgiel z tego deputatu osobie trzeciej, korzystającej ze zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 2 ww. ustawy, będzie korzystał ze zwolnienia od akcyzy określonego w art. 31a ust. 1 tej ustawy.

Natomiast, gdy podmiot pośredniczący będący dysponentem deputatu węglowego przekazuje ten deputat osobie, która nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, będzie on obowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi deklaracji podatkowej i zapłaty akcyzy z tego tytułu. Do zapłaty akcyzy zobowiązany będzie również podmiot, który uzyskał węgiel z deputatu i nie jest jednocześnie podmiotem pośredniczącym oraz nie zużywa węgla zgodnie z przeznaczeniem, lecz dokonuje jego odsprzedaży.

powrót Akcyza Akcyza od deputatu węglowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________