ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Koszty podatkowe firm sprzedających leki

piątek, 07 września 2012 10:23

Koszty podatkowe firm sprzedających leki

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Firma farmaceutyczna, która sprzedaje leki hurtowniom i szpitalom, a następnie, w zamian za kupno tych leków przez apteki, udziela im rabatu kwotowego, nie może ująć takiego świadczenia pieniężnego w swoich kosztach podatkowych. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wyrok z dnia 3 lipca 2012 r., II FSK 2558/10).

Pojęcia "bonifikaty" i "skonta" nie zostały zdefiniowane na potrzeby ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Przyjmując za "Uniwersalnym słownikiem języka polskiego" pod redakcją prof. Stanisława Dubisza (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, tom 1 str.303) "bonifikata" - to "zniżka, odstępstwo od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę albo w celach reklamowych: opust, rabat". Przez bonifikatę należy więc rozumieć pomniejszenie ustalonej uprzednio ceny towaru lub usługi.

Bonifikata jest udzielana wówczas, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające obniżenie ustalonej wcześniej ceny, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy sprzedaży (np. udzielenie długoletnim kontrahentom bonifikaty wyrażonej procentowo lub kwotowo w stosunku do określonej wartości zakupów w przeciągu jakiegoś ustalonego okresu czasu).

Natomiast w przypadku, jeżeli okoliczności wpływające na zmniejszenie ceny są znane stronom przed zawarciem umowy sprzedaży, to powinny znaleźć odzwierciedlenie w cenie określonej w tej umowie. Natomiast "rabat" to "obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę; też: ta kwota" (słownik języka polskiego PWN S.A." Wydawnictwo Naukowe PWN SA). Rabat finansowy polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru lub usługi.

Jeżeli rabat jest udzielony w momencie sprzedaży towarów wówczas na fakturze podatnik powinien zmniejszyć cenę sprzedaży i od razu w księgach podatkowych ująć przychód pomniejszony o kwotę udzielonego rabatu. Jeżeli udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży, wówczas sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą zmniejszającą wartość sprzedanych towarów. W przypadku udzielenia rabatu przychód w podatku dochodowym powinien być zmniejszony w miesiącu udzielenia rabatu.

Nie wystąpi w tym przypadku konieczność korekty przychodów wstecz. Spółka prowadziła sprzedaż leku jedynie w relacji z placówkami lecznictwa zamkniętego lub hurtowniami. Dokonując sprzedaży leku żądała ona od tych podmiotów określonej kwoty do zapłaty, co oznacza że w momencie zawierania umowy sprzedaży, cena sprzedaży danego leku była stronom znana. Cena ta znajduje odzwierciedlenie w dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży.


Z niniejszej sprawy nie wynikało, że spółka kiedykolwiek koryguje tę cenę w odniesieniu do nabywców leków (placówek lecznictwa zamkniętego i hurtowni). W świetle przytoczonej powyżej definicji pojęcia "bonifikata" lub "rabat" brak było podstaw do uznania, że w opisanym przypadku mamy do czynienia z pomniejszeniem czy odstępstwem od ustalonej uprzednio przez sprzedającego ceny leków.

W szczególności nie można wykorzystać tego pojęcia na potrzeby sytuacji, w której Spółka na podstawie "not rabatowych" udziela "bonifikaty" podmiotom (w tym przypadku aptekom), z którymi nie przeprowadzała uprzednio transakcji sprzedaży. Stosowanie "programu rabatowego" nie ma związku ze zdarzeniami gospodarczymi, których strony określone zostały w pierwotnych dokumentach potwierdzających sprzedaż przedmiotowego produktu.

Minister Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej wskazał, że jedynym dokumentem stanowiącym o wysokości przekazanej aptece kwoty pieniężnej (nazwanym przez spółkę "rabatem kwotowym") są odrębne "noty rabatowe" spełniające warunki dokumentowania operacji gospodarczych, w szczególności warunki jakim powinny odpowiadać dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych, ale w momencie sprzedaży, ani później nie uwidaczniają faktycznego obniżenia o udzielny rabat przychodu wynikającego z faktur wystawionych odbiorcom.

Aby mówić o rabacie w rozumieniu art. 12 ust. 3 ww. ustawy, powinien on dotyczyć przychodów należnych, uzyskanych z tytułu sprzedaży leku do placówek lecznictwa zamkniętego lub hurtowni. Udzielenie bonifikat lub rabatów musi mieć związek z konkretną sprzedażą lub konkretnym kontrahentem.

Sporządzone dla poszczególnych aptek, prowadzących sprzedaż przedmiotowego produktu "noty rabatowe" nie dają możliwości powiązania ich z konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi generującymi przychody z działalności operacyjnej. W konsekwencji, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, brak jest podstaw do korygowania przychodów należnych uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie "not rabatowych" skierowanych bezpośrednio do aptek, ponieważ nie są one nabywcą przedmiotowego leku od Spółki lecz stanowią jedynie kolejne ogniwo dystrybucji.

powrót Podatki dochodowe Koszty podatkowe firm sprzedających leki

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________