ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Względy techniczne

czwartek, 13 września 2012 19:02

Względy techniczne

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów zastanowi się nad doprecyzowaniem pojęcia względy techniczne, które wyłącza opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W obowiązującej ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w definicji pojęć w art. 1a ust. 1 lit. 3 stanowi, iż:

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt1lit.b,chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Obecne brzmienie przepisu powoduje konieczność powoływania biegłych w toku postępowania, co wiąże się z dużymi kosztami.

Reakcją podatników na opinię biegłego, która wyklucza istnienie względów technicznych, jest zazwyczaj przedstawienie prywatnej opinii o dokładnie przeciwnych wnioskach. Brzmienie przepisu w obecnej treści powoduje spory między organami podatkowymi a podatnikami oraz znaczne przewlekanie postępowań.

Znacznym uproszczeniem tego problemu byłoby doprecyzowanie pojęcia względów technicznych w taki sposób, aby o wyłączeniu z opodatkowania, a tym samym o istnieniu względów technicznych decydowała opinia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego lub innego organu administracji rządowej lub samorządowej wydana w formie decyzji. Mogłaby być, np. propozycja zapisu następującej treści: Względy techniczne, o których mowa w pkt 3, muszą być potwierdzone decyzją stosownego organu.

powrót Podatek od nieruchomości Względy techniczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________