ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Rolnik ryczałtowy poza zwolnieniem z VAT musi prowadzić księgi

poniedziałek, 17 września 2012 19:39

Rolnik ryczałtowy poza zwolnieniem z VAT musi prowadzić księgi

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rolnik, który przekroczył limit przychodów zobowiązujący go do założenia ksiąg rachunkowych, automatycznie traci prawo do zwolnienia z VAT. Tak w wyroku z dnia 7 września 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 1564/11).

Wyłączenie ze statusu rolnika ryczałtowego (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT), poprzez odwołanie się do wynikającego z odrębnych przepisów obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ma takie znaczenie, że rolnik nie może korzystać ze zwolnienia od podatku i ze szczególnej procedury uzyskiwania zryczałtowanej rekompensaty zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, a staje się czynnym podatnikiem rozliczającym podatek na zasadach ogólnych. Oznacza też, że ma obowiązek prowadzenia ewidencji , o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, (a nie ksiąg rachunkowych) i składania deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 296 Dyrektywy 2006/112/ WE Rady z 26.11.2006 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej państwa członkowskie mają możliwość stosowania zryczałtowanego systemu dla rolników z uwagi na trudności "administracyjne". Mogą też wyłączyć niektóre kategorie rolników, jak również rolników, dla których stosowanie zasad ogólnych nie powinno spowodować trudności administracyjnych.

Zastosowanie więc do rolników (producentów rolnych) kryterium wysokości przychodów, po osiągnięciu których tracą status rolnika ryczałtowego, jest zgodne z przepisami Dyrektywy.

Zauważyć należy, że limit wartości sprzedaży dla korzystania ze zwolnienia od podatku przez każdego podatnika, nie będącego rolnikiem, jest na znikomym poziomie 50.000 zł.

Rolnik traci zwolnienie wtedy, gdy przestaje być "małym podatnikiem"- por. art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. W ocenie Sądu norma określona w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP stoi na przeszkodzie wywodzeniu z treści art. 2 pkt 19 ustawy o VAT dalej idących preferencji dla rolników - osób fizycznych.powrót VAT Rolnik ryczałtowy poza zwolnieniem z VAT musi prowadzić księgi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________