ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Co można podczas zawieszenia dzialalności?

poniedziałek, 17 września 2012 19:52

Co można podczas zawieszenia dzialalności?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej. Jednakże w okresie tego zawieszenia może podejmować pewne przewidziane prawem czynności.

Na przykład wynikający z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązek prowadzenia sprawy przyznanej z urzędu, która nie jest sprawą realizowaną w ramach działalności gospodarczej, nie oznacza, że podatnik wznawia działalność, gdyż okres jej zawieszenia trwa nadal. Ponadto z przepisów ustawy o VAT wynika, że zarejestrowany podatnik VAT czynny zobowiązany jest m.in. do: dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu poprzez wystawianie faktur VAT, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 4 ustawy o VAT.

Zatem mimo zawieszenia swojej dotychczasowej działalności gospodarczej, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonaną czynność - bez konieczności "odwieszania działalności", czy też "ponownej rejestracji" na potrzeby podatku VAT.

Czynność radcy prawnego z urzędu wykonana w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje konieczności odwieszenia działalności.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo:

 1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma obowiązek i prawo uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 5. musi także wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, iż zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika.

Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem podatku VAT, z tym że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności.

Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Aby podatnika, który w roku podatkowym zawiesza, a następnie wznawia działalność gospodarczą, czy też w okresie zawieszenia wykonuje dopuszczalne prawem czynności, należy traktować jako rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej ma charakter niepowtarzalny i może nastąpić tylko raz w ściśle określonym czasie - jest nim wykonanie przez podatnika pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT.

Czynności prawnicze wykonywane z urzędu, na zlecenie sądu, wypełniają dyspozycję art. 8 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Z tych też względów pomoc prawna w postaci zastępstwa procesowego, świadczona przez podatnika jest traktowana jako usługa prawnicza.
Reasumując, jeżeli w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik zostanie zobligowany na zlecenie sądu, świadczyć usługę pomocy prawnej z urzędu, nie oznacza to, że musi z tego powodu odwiesić działalność.

powrót Inne Co można podczas zawieszenia dzialalności?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________