ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Można odliczyć koszty na podstawie wadliwej faktury

wtorek, 18 września 2012 15:25

Można odliczyć koszty na podstawie wadliwej faktury

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wadliwa faktura nie eliminuje kosztu z kosztów uzyskania przychodów. Tak w wyroku z 12 września 2012 r. uznał WSA w Łodzi (I SA/Łd 686/12). Wadliwość ewidencji rachunkowej, wynikająca z nieprawidłowego udokumentowania lub braku udokumentowania wydatku lub przychodu, nie daje podstawy do stwierdzenia, że nie wystąpił koszt lub przychód podatkowy. Obowiązek prowadzenia ewidencji jest obowiązkiem o charakterze instrumentalnym i jego niedopełnienie, tylko przez fakt zaistnienia, nie powoduje skutków merytorycznych.

W ocenie Sądu, jeśli organ z urzędu zgromadzi dowody, albo podatnik w toku postępowania wskaże na wiarygodne źródła nie będące jednak dowodami księgowymi, to organy mimo nierzetelności ksiąg rachunkowych (wynikającej z zapisów opartych na nierzetelnych fakturach), mają obowiązek uwzględnić taki koszt w decyzji podatkowej, ewentualnie oszacować podstawę opodatkowania.

Zgodnie z art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli ustalenie dochodu/straty w sposób przewidziany w art. 24 i art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest możliwe, dochód/stratę ustala się w drodze oszacowania.


W zakresie skutków nierzetelności dowodów źródłowych, regulacje zawarte w ww. ustawie (oraz ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn. Dz.U z 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm. - art. 9 ust. 2) w sposób istotny różnią się od regulacji zawartych w ustawie o VAT.

W tej ostatniej, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a, dotychczas powszechnie przyjmowany był pogląd, że faktura w której w sposób sprzeczny z rzeczywistością określono strony transakcji (najczęściej wystawcę faktury, który w rzeczywistości nie był sprzedawcą towaru) – stwierdza czynność/czynności, które nie zostały dokonane, co powoduje bezwarunkową utratę przez podatnika prawa do obniżenia podatku należnego (zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego).

Ustawy dotyczące podatków dochodowych nie zawierają przepisów o takim charakterze, co pozwala przyjąć, że nierzetelność faktur nie wywołuje skutków podobnych do opisanych w art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT. Zdaniem Sądu potwierdzeniem tego jest właśnie art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

powrót Podatki dochodowe Można odliczyć koszty na podstawie wadliwej faktury

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________