ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń oczyszczających

środa, 10 października 2012 13:50

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń oczyszczających

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Urządzenia związane z funkcjonowaniem budowli są elementem składowym budowli i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak uznał w interpretacji indywidualnej Burmistrz Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Urządzenia do oczyszczania ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawki wynoszącej 2% ich wartości, jako części budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (interpretacja indywidualna z dnia 9 listopada 2006 r. Fn.V-3110/P-1/2006).

Podatnik zakupił separator SEP 3/301/10 i wprowadził go do ewidencji środków trwałych do grupy VI Urządzenia techniczne, pod pozycją 658 - urządzenia do oczyszczania ścieków. Następnie urządzenie zostało przekazane do używania poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjno-deszczowej.

Nie należy przy ustaleniu istnienia bądź nieistnienia zobowiązania podatkowego odwoływać do klasyfikacji środków trwałych (KŚT), bowiem zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U. nr 112, poz. 1317 ze zm.), klasyfikacja ta jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym przede wszystkim do celów ewidencyjnych, ustalenia stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Przepis art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera własną definicję "budowli", wyraźnie odsyłając w tym zakresie do przepisów Prawa budowlanego.

I tak pod pojęciem "budowli" na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rozumie się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118) budowla to obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Artykuł 3 pkt 3 tej ustawy zawiera przykładowy wykaz obiektów budowlanych zaliczanych do budowli, np. lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W związku z powyższym urządzenia związane z funkcjonowaniem budowli są elementem składowym budowli i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W niniejszym przypadku "urządzenie do oczyszczania ścieków" jako część składowa budowli związana z prowadzeniem działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu stawką 2% od wartości.

powrót Podatek od nieruchomości Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń oczyszczających

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________