ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku od nieruchomości od piwnicy

czwartek, 11 października 2012 14:57

Stawka podatku od nieruchomości od piwnicy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy piwnica podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i według jakiej stawki.

Właścicielem lokalu - piwnicy, stanowiącej odrębną nieruchomość, uregulowanej w księdze wieczystej,  zlokalizowanej w budynku mieszkalnym, był podmiot gospodarczy. Lokal ten nigdy nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych.

Podatniczka stała na stanowisku, że wykorzystywanie tego lokalu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej ze względów technicznych było niemożliwe, tak wiec w jej ocenie, nie sposób przyjąć, iż przedmiotowy lokal jest (był) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatniczka wskazała, iż stawka podatku od tego lokalu winna być ustalona w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), a nie jak to uczynił organ podatkowy w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2b ww. ustawy.

W opinii burmistrza miasta Kielce, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części.

Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 1a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Tym niemniej, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nie tylko budynki, ale również ich części w postaci lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

Zaś za lokal należy uznać, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyodrębnioną (fizycznie lub prawnie) część budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Takie wyodrębnienie części budynku powinno być na tyle widoczne, aby mogło stanowić przedmiot obrotu prawnego.

Lokale stanowiące odrębne nieruchomości, jako części składowe budynków, stanowią odrębną podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Samodzielnymi lokalami mogą być zarówno lokale mieszkalne (wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, jeżeli służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych) jak i lokale użytkowe (również z pomieszczeniami przynależnymi).

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) podstawą wymiaru podatków i świadczeń są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zatem ustalając charakter budynku lub lokalu na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy, w pierwszej kolejności opierać się na danych zawartych w ewidencji budynków.

W sprawie będącej przedmiotem indywidualnej interpretacji wynikało, iż zgodnie ze stanem faktycznym, piwnica, której podatniczka jest właścicielem jest wyodrębnionym prawnie, samodzielnym lokalem. Fakt ten potwierdzają zapisy w danych ewidencji gruntów i budynków, jak również zapisy uwidocznione w księdze wieczystej.

Z danych ewidencji gruntów i budynków, jak również księgi wieczystej wynika, iż podatniczka jest właścicielem lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.
Tak więc nie budzi wątpliwości fakt, iż lokal ten stanowi odrębny od budynku jako całości przedmiot opodatkowania i jako, że jest to lokal o funkcji niemieszkalnej nie może być opodatkowany stawką określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W tej sytuacji przedmiotem podatku od nieruchomości nie jest budynek mieszkalny jako całość lecz poszczególne jego części - wyodrębnione prawnie lokale mieszkalne i niemieszkalne wraz z częściami wspólnymi. Sam fakt pozostawania lokali w obrysie budynku mieszkalnego nie jest wystarczający do uznania go za podlegający opodatkowaniu według stawki jak dla budynków czy ich części "mieszkalnych".

Należy także zaznaczyć, iż stosownie do treści art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych, chyba, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Fakt objęcia we władanie przez przedsiębiorcę nieruchomości powoduje, że staje się on jej posiadaczem w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W definicji nie ma warunku wykorzystywania nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą; sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek (wyodrębniony prawnie lokal) jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy przy tym podkreślić, że jeżeli przedsiębiorca nie może wykorzystywać nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych to winien udokumentować powyższe, aby przy opodatkowaniu takiej nieruchomości można było zastosować stawkę podatku określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. ustawy.(interpretacja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2012 r., Burmistrz Miasta Kielce, P-I.3120.1.0505.0179.2012).

powrót Podatek od nieruchomości Stawka podatku od nieruchomości od piwnicy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________