ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Skutki obniżenia limitu uprawniającego do zwolnienia od kasy fiskalnej

wtorek, 16 października 2012 17:21

Skutki obniżenia limitu uprawniającego do zwolnienia od kasy fiskalnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów szacuje, że obniżenie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących spowoduje objęcie obowiązkiem stosowania kas rejestrujących od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy nowych podmiotów.

Problematyka stosowania przez podatników kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego regulowana jest przez art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ww. ustawy obowiązek ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Minister Finansów może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych grup podatników oraz niektórych czynności, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotów. Korzystanie w latach 2011-2012 ze zwolnień z obowiązku stosowania kas reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930).

W nowym projektowanym na 2013 r. akcie prawnym zrównano do 20.000 zł limit obrotu dla podatników kontynuujących i rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług.

Według Ministerstwa Finansów skutki budżetowe wprowadzenia tej zmiany są trudne do oszacowania, gdyż brak jest danych pozwalających na precyzyjne określenie, jaka liczba podmiotów prowadzi sprzedaż tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ile kas każdy z podmiotów będzie obowiązany zakupić, a przede wszystkim w jakim stopniu (w ujęciu kwotowym, procentowym) zobligowanie podatnika do stosowania kasy wpłynie na zmniejszenie ukrywania przez niego rzeczywistych obrotów.


Podkreślenia wymaga, że skutków obejmowania nowych podatników obowiązkiem stosowania kas rejestrujących w wyniku obniżania limitu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z tego obowiązku nie można ograniczać tylko do wpływów (strat) budżetu państwa w ich wymiernym charakterze.

Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany mają bowiem na celu zwiększenie rzetelności w prowadzeniu przez podatników ewidencji dla celów podatku VAT oraz wspomagają kontrolę podatkową.

Ponadto prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zapewnia ochronę interesów ekonomicznych konsumenta. Dokumentowanie transakcji nabycia towarów i usług paragonem fiskalnym daje nabywcy możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowości przebiegu tej transakcji (prawidłowa wartość sprzedaży, zastosowana stawka podatku, kwota tego podatku zawarte na paragonie), a także dochodzenie swoich praw z tytułu reklamacji.

W projektowanym nowym rozporządzeniu, które reguluje zakres zwolnień na okres po 31 grudnia 2012 r., utrzymano generalnie katalog zwolnień przedmiotowych z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jaki obowiązuje w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. W projekcie tym nie przewidziano jedynie, dotychczas stosowanych, zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy.

powrót VAT Skutki obniżenia limitu uprawniającego do zwolnienia od kasy fiskalnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________