ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Klasyfikacja taryfowa samochodów typu pick-up

poniedziałek, 22 października 2012 12:30

Klasyfikacja taryfowa samochodów typu pick-up

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 11 października 2012 r. (SPS-023-8444/12) wypowiedziało się w sprawie klasyfikacji samochodów typu pick-up.

W przypadku samochodu osobowego, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania akcyzą jest import, nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Natomiast o uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym decyduje jego klasyfikacja taryfowa do pozycji CN 8703. Prawidłowej klasyfikacji dokonuje się zgodnie z ogólnymi regułami interpretacji nomenklatury scalonej w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej (Dz.Urz. WE L Nr 282 z 28 października 2011 r.).

W myśl reguły 1 ogólnych reguł interpretacji nomenklatury scalonej klasyfikacji towarów należy dokonywać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i działów. Natomiast zgodnie z brzmieniem pozycji 8703 obejmuje ona "Pojazdy silnikowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi".

Z powyższego brzmienia poz. 8703 wynika zatem, iż o klasyfikacji samochodu do tejże pozycji decyduje jego zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób. Bez wyczerpującej oceny całego zebranego w sprawie materiału dowodowego nie jest możliwe rozstrzygnięcie o zasadniczym przeznaczeniu pojazdu samochodowego, a co za tym idzie, dokonanie jego prawidłowej klasyfikacji taryfowej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2007 r., I GSK 1361/06).

Zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób bądź towarów ustalane jest przy tym na podstawie ogólnego wyglądu i ogółu cech samochodu (wyrok ETS z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie C-486/06).

Nie chodzi przy tym o subiektywne przekonanie czy nawet sposób faktycznego użytkowania konkretnego pojazdu, które zwłaszcza w przypadku samochodów osobowo-towarowych może być podwójne, lecz o obiektywne cechy samochodu pozwalające na stwierdzenie jego zasadniczego przeznaczenia, a więc głównego, dominującego charakteru.

Szczególnie istotne w tym względzie jest niewątpliwie przeznaczenie określonego pojazdu przez producenta, który tworzy konstrukcję danego pojazdu - zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami w tym zakresie, odpowiadającą jego przeznaczeniu. Z kolei użytkownicy samochodów, decydując o sposobie korzystania z nich, mogą dokonywać określonych przeróbek wnętrza, dostosowując je w ten sposób do indywidualnych potrzeb użytkowych, co zasadniczo nie zmienia jednak konstrukcyjnego przeznaczenia tych samochodów.

Powyższe wynika również z treści wyjaśnień do taryfy celnej - not wyjaśniających do zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów stanowiących załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do taryfy celnej (M.P. nr 86, poz. 880), które zawierają określone cechy charakteryzujące pojazd, pomocne przy określaniu zasadniczego przeznaczenia samochodu.

Należy mieć na uwadze, iż klasyfikacja pewnych pojazdów mechanicznych objętych pozycją CN 8703 jest wyznaczana przez pewne cechy, które wskazują, że te pojazdy są głównie przeznaczone do przewozu osób niż do transportu towarów. Cechy te są szczególnie pomocne przy określaniu klasyfikacji pojazdów mechanicznych, których masa brutto nie przekracza 5 ton, które posiadają pojedynczą zamkniętą przestrzeń wewnątrz dla kierowcy i zawierają inną przestrzeń dla pasażerów, którą można wykorzystać do transportu zarówno osób, jak i towarów.

Do tej kategorii pojazdów mechanicznych włączone są pojazdy powszechnie znane jako wielozadaniowe, np. pojazdy typu VAN, SUV-y (Sports Utility Vehicles), niektóre pojazdy typu pick-up.

Pojazdy objęte pozycją CN 8703 posiadają następujące cechy:

  1. obecność stałych siedzeń z wyposażeniem bezpieczeństwa dla każdej osoby (np. pasy bezpieczeństwa lub punkty kotwiące oraz wyposażenie do zainstalowania pasów bezpieczeństwa) lub obecność stałych punktów kotwiących i wyposażenia do zainstalowania siedzeń i wyposażenia bezpieczeństwa w przestrzeni tylnej za przestrzenią dla kierowcy i przednich pasażerów; takie siedzenia mogą być zamocowane na stałe, składane, zdejmowane z punktów kotwiących lub składające się;
  2. obecność tylnych okien wzdłuż dwóch bocznych paneli;
  3. obecność przesuwnych, wahadłowych lub podnoszonych drzwi (jedne lub więcej) z oknami na bocznych panelach lub z tyłu;
  4. brak stałego panelu lub przegrody pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przednimi pasażerami a przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu zarówno osób, jak i towarów;
  5. obecność cech komfortowych oraz wykończenia wnętrza i wyposażenia w całym wnętrzu pojazdu, które kojarzone są z przestrzenią pojazdu dla pasażerów (np. dywaniki, wentylacja, oświetlenie wnętrza, popielniczki).

W pozycji 8703 określenie "samochody osobowo-towarowe" oznacza pojazdy przeznaczone do przewozu najwyżej 9 osób (wraz z kierowcą), których wnętrze może być używane bez zmiany konstrukcji do przewozu zarówno osób, jak i towarów.

Istota sprawy sprowadza się więc do określenia klasyfikacji przedmiotowego samochodu do odpowiedniego kodu nomenklatury scalonej, w tym w szczególności do istotnego, z punktu widzenia kodu 8703 zasadniczego przeznaczenia samochodu - do przewozu osób. Ustalenie zasadniczego przeznaczenia samochodu powinno się odbywać w oparciu o całokształt okoliczności dotyczących przedmiotowego samochodu.

Klasyfikacji pojazdów silnikowych dokonuje się indywidualnie w każdym przypadku, gdyż każdy pojazd może się różnić od innego, zbudowanego na tym samym nadwoziu co może skutkować odmienną klasyfikacja taryfową.

Ponadto w kontekście świadectw homologacji, klasyfikujących pojazdy Nissan Navarra w świetle przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) jako pojazdy ciężarowe (N1) wskazać należy, iż świadectwo homologacji wydawane jest jedynie dla celów związanych z rejestracją pojazdu.

Według orzecznictwa sądów administracyjnych świadectwo homologacji, które nawiązuje do podziału na pojazdy ciężarowe i osobowe nie może stanowić dokumentu przesądzającego przy dokonywaniu kwalifikacji pojazdu do określonego kodu CN (np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2011 r., I SA/Ol 383/11). Z punktu widzenia postępowania podatkowego w podatku akcyzowym świadectwo homologacji nie przesądza ostatecznie o przeznaczeniu pojazdu, bowiem powinno być ono ustalane na podstawie całości okoliczności sprawy.

Dokument ten jest jednym z dowodów, który jest brany pod uwagę przy dokonywaniu klasyfikacji, ale z pewnością nie ma on rozstrzygającego znaczenia. Dla celów poboru akcyzy istotna jest tylko klasyfikacja dokonywana w oparciu o przepisy klasyfikacyjne scalonej nomenklatury taryfowej.

Odnosząc się do wyjaśnień metod klasyfikacji pojazdów do odpowiednich kodów nomenklatury scalonej, wskazać należy, iż organy celne ustalając klasyfikację taryfową towaru opierają się na obowiązujących przepisach prawa, które zostały przedstawione powyżej. Przepisy regulujące kwestie klasyfikacji stosowane są nie tylko dla czynności podlegających opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Odnosząc się natomiast do opinii urzędu statystycznego, wskazać należy, iż zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS z 2005 r. nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje dany samochód do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania tego samochodu.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego kodu podmiot możne zgłosić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29 z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. Wskazać należy natomiast, iż przedmiotowa opinia może być pomocna w zakresie ustalenia kodu CN pojazdu, lecz nie ma charakteru wiążącego gdyż nie posiada zarówno waloru decyzji wydawanej przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie określanej jako wiążąca informacja taryfowa ani decyzji, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy jednocześnie, iż mimo że opinie urzędu statystycznego mogą w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stanowić dowód w sprawie, to organ podatkowy w postępowaniu podatkowym powinien stosować jedną z podstawowych zasad postępowania dowodowego, jaką jest zasada swobodnej oceny dowodów. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, organ podatkowy ocenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Wskazać należy jednocześnie, iż klasyfikacje organów statystyki publicznej, zawierające klasyfikacje standardów i nomenklatur statystycznych, nie są formalnie wiążące zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów NSA z dnia 20 listopada 2006 r., II FPS 3/06).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawionym do klasyfikacji towarów według kodów nomenklatury scalonej jest naczelnik urzędu celnego - jako organ I instancji oraz dyrektor izby celnej w postępowaniu odwoławczym. Opinie biegłych, ekspertów czy producenta samochodu mogą być pomocne przy ustalaniu właściwej klasyfikacji pojazdu do kodu CN, lecz jak wskazano powyżej, nie mają charakteru wiążącego.

Kwestia opodatkowania pojazdów typu pick-up wielokrotnie była rozstrzygana przez sądy administracyjne i zapadały wyroki utrzymujące w mocy decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego (np. wyrok NSA z dnia 10 maja 2012 r., I GSK 370/12, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2012 r., I SA/Gd 445/12).

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym dotyczące opodatkowania akcyzą różnego rodzaju pojazdów są na tyle jasne i nie budzą wątpliwości, iż brak jest konieczności ich zmiany. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym jasno określają, iż przedmiotem opodatkowania są samochody osobowe klasyfikowane do kodu CN 8703. Zatem tylko pojazdy typu pick-up, które spełniają wymagania taryfy celnej do klasyfikacji do kodu 8703, podlegają akcyzie.

powrót Akcyza Klasyfikacja taryfowa samochodów typu pick-up

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________