ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmiany w VAT w zasadach fakturowania od 2013

wtorek, 23 października 2012 16:37

Zmiany w VAT w zasadach fakturowania od 2013

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź co się zmieni w zasadach wystawiania faktur od 1 stycznia 2013 r. Zmiany są szokująco korzystne dla podatników!

Planowana nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie od 2013 r. spowoduje przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania dotychczas zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ww. ustawy. Razem z tym zabiegiem istotnemu uproszczeniu zostaną poddane zasady wystawiania faktur VAT oraz faktur wewnętrznych i e-faktur.

Do najważniejszych zmian, oczekiwanych i korzystnych dla przedsiębiorców, odnośnie do fakturowania, polegających na dalszym uproszczeniu, modernizacji i harmonizacji przepisów, należy likwidacja obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT. Podatnicy będą zobowiązani do wystawienia takich faktur jedynie na żądanie nabywców.

Nastąpi odejście od zasady wystawiania faktur wyłącznie przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych. Faktury będą zatem wystawiać wszyscy podatnicy, dla podatników wystawiających dotychczas rachunki zostanie określony zakres danych wymaganych na fakturach na poziomie dotychczas obowiązującym w zakresie rachunków.

Faktury dokumentujące sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie będą musiały już zawierać numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

Będzie możliwość wystawiania faktur uproszczonych, w przypadku gdy kwota transakcji nie będzie przekraczać kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty na fakturze będą określone w euro), przy zachowaniu równocześnie możliwości wystawienia w takiej sytuacji faktury zawierającej pełną ilość danych, jeśli tylko taka będzie wola podatnika lub jego nabywcy.

Zniknie obowiązek stosowania bardzo sformalizowanej obecnie procedury i warunków wystawiania faktur przez nabywcę. Kwestie wyboru „samofakturowania” i sposobu zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedawcę pozostawiono całkowicie w gestii stron transakcji.
Nastąpi likwidacja szczegółowych zasad wystawiania faktur w przypadku stosowania przez podatnika cen urzędowych. Kwestię sposobu wyliczenia podatku pozostawiono do wyboru podatnika.

Planowana jest także likwidacja obowiązku wystawiania faktur w trzech egzemplarzach w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu oraz możliwość wysłania do biura wymiany informacji o VAT kopii takiej faktury lub tylko danych na niej zawartych.

Nastąpi wydłużenie możliwości wystawienia faktury aż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane transakcje miały miejsce oraz możliwość wystawiania faktur zbiorczych obejmujących transakcje z całego miesiąca kalendarzowego.

Nie będzie obowiązku wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej, w sytuacji gdy wszystkie te czynności zamykają się w jednym miesiącu kalendarzowym.

W przepisach ustawy o VAT zostaną uregulowane, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i stosowaną praktyką w tej materii, zasady wystawiania tzw. faktur na żądanie. Podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia takiej faktury, jeśli nabywca nie zgłosi żądania jej wystawienia do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. Nie będzie natomiast przeszkód do wystawienia takiej faktury później, o ile będzie taka wola podatnika dokonującego sprzedaży.

Znikną faktury wewnętrzne. Kwestie dokumentowania zdarzeń objętych dotychczas obowiązkiem wystawiania faktur wewnętrznych, dla celów właściwego rozliczenia podatku VAT, pozostawiono całkowicie w sferze decyzji podatnika.

Nastąpi także dalsza liberalizacja sposobu wyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych. Sprawę tę pozostawiono całkowicie w gestii stron transakcji.

powrót VAT Zmiany w VAT w zasadach fakturowania od 2013

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________