ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Co nowego w fakturach i fakturach elektronicznych?

wtorek, 23 października 2012 17:05

Co nowego w fakturach i fakturach elektronicznych?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadza definicję faktury oraz faktury elektronicznej, a także sposób rozumienia pojęcie wystawienie faktury oraz jej otrzymanie. Sprawdź co się zmieni.

W pkt 31 słowniczka ustawowego zostanie dodana definicja faktury, stanowiąca odwzorowanie definicji zawartej w art. 218 dyrektywy 2006/112/WE. Wprowadzenie tej definicji uzasadnia systemowe znaczenie tego dokumentu dla podatku od towarów i usług oraz potrzebę wyeliminowania wszelkich wątpliwości związanych z rozumieniem tego pojęcia.

Przez fakturę, dla potrzeb stosowania ustawy o VAT, będzie zatem rozumiany dokument zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każdy dokument w formie elektronicznej (będący zatem fakturą w myśl proponowanej definicji) będzie fakturą elektroniczną, dla której w pkt 32, w ślad za dyrektywą 2006/112/WE, przewidziano dodatkową definicję.

W pkt 32 słowniczka ustawowego zostanie dodana definicja faktury elektronicznej. Projektowana definicja „faktury elektronicznej” stanowi odzwierciedlenie definicji „faktury elektronicznej” przyjętej w art. 217 dyrektywy 2006/112/WE w brzmieniu zmienionym dyrektywą 2010/45/UE i z uwagi na wielokrotne posługiwanie się tym określeniem w ustawie również należało to pojęcie umieścić w słowniczku ustawy o VAT.

Faktura elektroniczna, dokładnie tak samo jak faktura w formie papierowej, musi zawierać elementy wymagane przepisami ww. ustawy. Dodatkowo, aby faktura została uznana za fakturę elektroniczną, musi zostać wystawiona oraz także otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Wyboru formatu dokonują podatnicy. Obejmowałby on faktury w formie ustrukturyzowanych komunikatów (jak np. XML) lub inne rodzaje formatu elektronicznego (jak np. wiadomości e-mail z załącznikiem w PDF lub faks otrzymany w formacie elektronicznym, a nie papierowym).

Faktury utworzone w formacie elektronicznym poprzez, przykładowo, programy księgowe lub edytory tekstu, które zostały wysłane lub otrzymane na papierze, choć będą fakturami w rozumieniu projektowanych przepisów ustawy o VAT, nie będą uznane za faktury elektroniczne w rozumieniu zaproponowanej w pkt 32 definicji.

Z drugiej strony faktury sporządzone w formie papierowej, które zostały zeskanowane, wysłane i otrzymane w formie wiadomości e-mail, mogą zostać uznane za faktury elektroniczne – pod warunkiem że wersja papierowa nie została wprowadzona do obrotu.

W świetle projektowanej regulacji rodzaj formatu elektronicznego faktury pozostawał będzie bez znaczenia, ważny powinien być jedynie fakt, że faktura jest w formacie elektronicznym w momencie jej wystawienia oraz otrzymania. Projektowane przepisy nowelizacji ustawy o VAT, podobnie jak i obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, nie ograniczają możliwych do zastosowania formatów elektronicznych faktur.

Należy jednak zwrócić uwagę na różne możliwości pozalegislacyjne oddziaływania na popularyzowanie określonych standardów formatów elektronicznych. Jednym z takich miejsc, w którym możliwe jest upowszechnianie takich standardów jest repozytorium interoperacyjności.

Aby faktura mogła zostać uznana za wystawioną, w rozumieniu projektowanego zapisu, dostawca lub usługodawca albo osoba trzecia działająca w ich imieniu, bądź też nabywca lub usługobiorca w przypadku samofakturowania, musi udostępnić fakturę w taki sposób, aby jej odbiorca mógł ją otrzymać.

Poprzez udostępnienie należy rozumieć, że faktura elektroniczna jest przekazywana bezpośrednio odbiorcy poprzez np. wiadomość e-mail lub bezpieczne połączenie albo że jest udostępniana i dostępna dla odbiorcy za pośrednictwem portalu internetowego. Faktura powinna zostać uznana, w świetle zaproponowanej definicji, za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy – np. w momencie jej pobrania z portalu internetowego lub w momencie wpływu wiadomości e-mail zawierającej fakturę elektroniczną na serwer pocztowy odbiorcy.

powrót VAT Co nowego w fakturach i fakturach elektronicznych?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________