ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż wysyłkowa bez kasy fiskalnej

poniedziałek, 29 października 2012 17:27

Sprzedaż wysyłkowa bez kasy fiskalnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli do każdej transakcji wystawiany jest rachunek, a z prowadzonej przez podatnika ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła oraz można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów, podatnik w tym przypadku ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r. przy sprzedaży wysyłkowej akcesoriów odzieżowych.

Potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 16 października 2012 r., IPTPP4/443-491/12-2/UNR).

Ponadto, istotne jest to aby podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r., a zapłata w całości następuje przelewem na rachunek bankowy.

Podatnik prowadził handlowo-usługową działalność gospodarczą, w której to działalności blisko 100% udział stanowi sprzedaż detaliczna (akcesoria odzieżowe) prowadzoną wyłącznie przez internet dla osób z UE i spoza UE. Działalność gospodarczą rozpoczął 1 marca 2012 r.

Sprzedaż odbywa się przez internet i realizowana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Klienci dokonujący zakupu towarów płacą należność w całości na rachunek podatnika - rachunek walutowy sklepu internetowego w walucie GBP – funt brytyjski (należności od klientów w euro lub dolarach są automatycznie konwertowane przez do GBP).

Dostawy zakupionych towarów realizowane są codziennie za pomocą poczty polskiej. Każda transakcja zakupu towaru zawiera następujące informacje: unikatowy numer identyfikacyjny transakcji; imię, nazwisko i adres nabywcy; adres e-mailowy; nazwę i ilość zakupionego towaru; cenę jednostkową towaru; wartość ogółem zakupionych towarów; koszty przesyłki oraz wysokość opłaty za dokonanie transakcji automatycznie pobieranej przez. Szczegółowe dane nabywcy rejestrowane są podwójnie, na platformie, jak i w sklepie internetowym.

Zamówienia składane są codziennie, a do każdego zamówienia wystawiany jest przez podatnika szczegółowy dowód zapłaty (rachunek), na podstawie którego po raz kolejny można ustalić wszystkie dane osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na rzecz której dokonano wysyłki towaru.

Następnie na podstawie wystawionych dowodów zapłaty sporządzane jest dzienne zestawienie sprzedaży, ewidencjonowane później pod odpowiednim numerem w KPIR.

Wartość zakupionych towarów wyrażona w walucie obcej przeliczana jest na złotówki według kursu średniego NBP. Środki gromadzone na koncie są wypłacane regularnie z konta na konto bankowe złotówkowe powiązane z kontem.

Nie zostało rozpoczęte ewidencjonowanie sprzedaży wysyłkowej towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Należy wskazać, iż sprzedaż akcesoriów odzieżowych, jako niewymieniona w §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930), nie została wyłączona ze zwolnień określonych w §2 ust. 1 pkt 1.

W poz. 36 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniono natomiast dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w §4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.

Z objaśnień do załącznika wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r. W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

powrót VAT Sprzedaż wysyłkowa bez kasy fiskalnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________